За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Стартира програма “Творчески инициативи” на НФК с бюджет от 12 милиона лева

На 6.08.2020 в 15.00 стартира извънредната сесия на “Творчески инициативи” на Национален фонд “Култура”, обещана на проведената на 29.07.2020 специална пресконференция. Програмата финансира създаване на артистични проекти на дейци в сферата на изкуствата и културата. Осигуреният бюджет е 12 милиона лв. 

Право да кандидатстват имат единствено физически лица, извършващи дейност в сферата на културата в областта на музикалното, танцовото, театралното изкуство, пърформанса, екранните, визуалните изкуства и литературата. Кандидатите следва да имат направена задължителна предварителна  регистрация в системата на Национален фонд “Култура”. Тази регистрация е валидна и за следващи кандидатствания по други програми на Фонда. Кандидатстването е само онлайн. Програмата предвижда възнаграждение само за индивидуални физически лица.

Краен срок за подаване на кандидатури в извънредната сесия на “Творчески инициативи”: 08.09.2020 (вторник) в 15:00. Кандидатури, изпратени след този час, няма да бъдат приемани!

Период за реализация на проектите: 01.10.2020 – 31.03.2021
Период за отчитане на проектите: 01.04 – 30.04.2021 

Финансиране на проект / кандидатура: 4000 лв
В случай, че общата стойност на проектното предложение надхвърля тази сума, бенефициентите получават финансова подкрепа от Национален фонд “Култура” в размер на 4 000 лв., а останалата част от бюджета на проекта е личен принос на кандидатстващия (финансов и нефинансов). Допустими са само разходите за възнаграждение на кандидатстващото физическо лице.  Право на кандидата е той да включи други артисти на доброволен принцип или като част от по-голям проект, но няма право да заплаща хонорари.
ВАЖНО: В случай, че лицето не е самоосигуряващо се, върху сумата се начисляват осигурителни вноски! Бенефициентът сключва договор с НФК. В сумата са включени осигуровки за сметка на НФК и бенефициента.

ЦЕЛИ на програма “Творчески инициативи” на НФК 

 • Финансово подпомагане на физически лица, включително еднолични търговци, за създаване, провеждане и/или разпространение на културни продукти/услуги; подкрепа за поддържане на творческия потенциал на индивидуалните артисти;
 • осигуряването на достъп на аудиторията до създадените артистични продукти; подпомагане за популяризиране на българско изкуство и култура пред широка публика (включително международна) по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин;
 • устойчиво и активно присъствие на разнообразни форми на изкуство и артисти в местни, национални и международни платформи за разпространение.

ПРИОРИТЕТИ на програма “Творчески инициативи” на НФК 

 • проекти, които предвиждат план за въвеждане и/или разпространение на постигнатите резултати след финализиране на проектната дейност;
 • проекти с потенциал за устойчивост и надграждане на проектното предложение;
 • проекти, включващи популяризирането на широк спектър от формати и жанрово съдържание;
 • проекти с ясна стратегия за адаптиране към кризисната ситуация;
 • проекти, които имат интерактивен механизъм за по-активното въвличане на публика;
 • проекти, които въвеждат иновативен подход за представяне на културно съдържание;
 • проекти, предвиждащи публично разпространение на планираните дейности.

ВАЖНО: С приоритет се разглеждат проекти, които популяризират българско културно съдържание или такова, което засяга и популяризира български произведения. 

ДОПУСТИМИ проекти 

 • Предвиждащи създаване и/или разпространение на културна инициатива в сферата на музикалното, танцовото, театралното изкуство, пърформанса, екранните, визуалните изкуства, литературата под формата на културно съдържание и/или услуга, които популяризират българско културно съдържание или засягат и популяризират български произведения;
 • за създаване и/или разпространение на адаптирано съдържание;
 • в публична среда или онлайн (под разпространение в публична среда се разбира представяне на проекта пред публика на живо преди март 2021 г., съгласно ограниченията);
 • за преструктуриране на традиционния начин на разпространение на дейността на кандидата с цел разширяване, привличане на нова или запазване на настояща аудитория;  
 • за провеждане на интерактивни събития на избраното място в дигитална / публична среда;
 • за артистични събития, използващи нетрадиционни методи на представяне и/или разпространение (съгласно ограниченията, свързани с извънредното положение);
 • за представяне на нов културен продукт/услуга в дигитална / публична среда (съгласно ограниченията, свързани с извънредното положение);
 • за провеждане на съпътстващи събития, целящи промотиране пред и привличане на публика към конкретна културна дейност (съгласно ограниченията, свързани с извънредното положение);
 • непредложени за финансово подпомагане на предходни сесии на НФК поради надвишаване на общия размер на финансовите средства на програмата;
 • които съответстват и не противоречат на условията на програмата “Творчески инициативи”. 

ОСОБЕНОСТИ при кандидатстването по програма “Творчески инициативи” на НФК 

 • Допуска се създаването на съвместна творческа дейност от максимално 8 участници. 
 • За подобен тип участие е задължително всеки един участник в груповия проект да подаде индивидуално кандидатурата си през личния си профил като физическо лице за кандидатстване през онлайн системата на НФК. 
 • Всеки кандидат подава своята кандидатура и получава сумата от 4 000 лв. при одобрение. 
 • При групов проект всеки един от кандидатстващите участници в него трябва да напише наименованието на проекта по един и същи начин и задължително да попълни последното поле на Приложение 2.

ВАЖНО: Обърнете внимание на Приложение 2. Последната точка се попълва само от кандидатите, които предвиждат съвместна творческа дейност!

НЕДОПУСТИМИ кандидати 

 • Кандидати – лица с повече от един проект в конкурсната сесия на настоящата програма „Творчески инициативи“ на НФК; 
 • лица, намиращи се в трудови правоотношения към момента на кандидатстване;
 • лица, получаващи парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване към момента на кандидатстване;
 • лица с неизпълнени договорни задължения към НФК;
 • лица с два одобрени за финансиране проекта от Национален фонд „Култура“ през същата календарна година съгласно Наредба № Н-5 от 27 юни 2007;
 • кандидати с липсващи или неверни данни;
 • лица, дарители на НФК;
 • лица, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата;
 • служители на Национален фонд „Култура“ и членове на комисията по проектно оценяване. 

НЕДОПУСТИМИ проекти 

 • Проекти, изискващи извършване на разходи по възлагане на други лица за осъществяване на дейности за създаване на текстово и/или аудиовизуално съдържание, редакция, администриране и осчетоводяване на дейности;  
 • проекти с липсващи и/или непълни документи;
 • проекти и дейности с неуредени права съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
 • проекти, подкрепени с финансови средства от Министерство на културата по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата; 
 • проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация.

Пълния списък с необходимите документи и други материали за кандидатстване и отчитане, както и инструкциите за попълването им вижте ТУК (стр. 8 и нататък)

Всички въпроси, свързани с условията на извънредната сесия 2020 на програма “Творчески инициативи” на НФК, можете да задавате единствено по електронен път на адрес creative@ncf.bg

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg