За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Грантови схеми 2.1. и 2.2. по националния План за възстановяване и устойчивост: ПЪРВА СЕСИЯ (прием на документи)

Националният фонд „Култура“ обявява ПЪРВА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) със срок до 17.00 ч. на 24.04.2024 г. на

BG-RRP-11.015 Схема за безвъзмездна помощ „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“.

Цел на процедурата: Създаване и разпространение на български продукции и копродукции в сектора на културните и творчески индустрии.

Кандидатстване през системата на ИСУН чрез този линк.

Общ размер на финансирането за първата сесия по тази схема: 15,000,000.00 лв.

Допустими кандидати: Културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 70,000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 142,000.00 лв.

Финансово самоучастие на всеки краен получател: 10% от допустимите разходи от ПИИ.

Срок за изпълнение на проектите: 12 месеца.

***

Националният фонд „Култура“ обявява ПЪРВА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) със срок до 17.00 ч. на 25.04.2024 г. на 

BG-RRP-11.014 Схема за безвъзмездна помощ „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“.

Цел на процедурата: Подпомагане на капацитета на българските културни и творчески индустрии за работа в европейски мащаб и насърчаване на международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти.

Кандидатстване през системата на ИСУН чрез този линк.

Общ размер на финансирането за първата сесия по тази схема: 1,800,000.00 лв.

Допустими кандидати: културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата, създадени преди 01.01.2020 г. и осъществяващи устойчива културна дейност през целия период.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 100,000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 500,000.00 лв.

Финансово самоучастие на всеки краен получател: 20% от допустимите разходи от ПИИ.

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца.

Средствата се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Напомняме, че кандидатстването става само и единствено през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). По процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост въпроси и разяснения могат да се подават само и единствено в ИСУН 2020, „Модул за електронно кандидатстване“, раздел „Електронно кандидатстване“, процедурата, за която се отнася въпросът, секция „Разяснения по процедурата“, бутон „Искане на разяснения“. Обръщаме внимание, че няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефон, имейл или социални мрежи, както и че няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси. 

В услуга на Сектор „Култура“ Националният фонд „Култура“ е изготвил следния видеоматериал, който обобщава информацията за Плана.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg