За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Устав

Устав на БМА с изменения ОС 03.12.2019

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Сдружение “Българска музикална асоциация” е сдружение на музикалните артист-изпълнители в България от всички музикални жанрове.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружение „Българска музикална асоциация”, наричано за краткост “Сдружение”, е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се регистрира за осъществяване на дейност в частна полза.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му, а само за внасяне на дължимите по този Устав членски вноски.

(6). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Дейността на Сдружението в частна полза се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящия Устав и решенията на органите на Сдружението.

Наименование

Чл.2. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението ще осъществява дейността си в частна полза под наименованието “Българска музикална асоциация”, което ще се изписва на латиница като „Bulgarian music association”.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Наименованието на Сдружението заедно с указание за седалището, адреса и неговия ЕИК трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /изм. с реш. на ОС от 27.11.2016г./ Седалището на Сдружението е гр. София Адресът на управление се определя с решение на Управителния съвет.

Срок

Чл.4. Сдружението се образува за неопределено време.

Членство в други организации

Чл.5. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да членува в други сродни национални и международни сдружения, асоциации, съюзи и други организации с нестопанска цел.

(2). Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

Структура

Чл.6.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява Сдружението за дейността на клона.

ІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Определяне на дейността и целите

Чл.7. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението ще осъществява дейност в частна полза за постигането на следните цели:

 1. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да представлява интересите на българските музикални артист-изпълнители пред държавните и местните органи и власти, институции и организации;
 3. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да подпомага дейността и развитието на музикалното образование в България;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да създава условия за насърчаване и развитие на българските музикални артист-изпълнители във всички жанрове на музикалното изкуство;
 6. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да създава условия за комуникация между българските музикални артист-изпълнители от всички региони на страната;
 7. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 8. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да помага за създаването и развитието на устойчиви бизнес модели за реализация на българските музикални продукти в страната и в чужбина;
 9. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да спомага за опазване и съхраняване на музикалното наследство и да повишава престижа на българската музикална култура.

Средства за постигане на целите

 Чл. 8. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности за осъществяване на целите по предходния член, като:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) установява трайни контакти и взаимно полезни отношения с държавните органи, стопанските субекти и обществените организации;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) подпомага защитата на общите интереси и правата на българските музикални артист-изпълнители  пред държавните и общинските органи, обществените организации и стопанските субекти;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организира срещи, симпозиуми, семинари, курсове и школи за квалификация и други подобни прояви в страната и чужбина;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) съдейства при организирането на музикални събития и други публични прояви, представящи творчеството на българските музикални артист-изпълнители и;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) изготвя, изразява и отстоява становища и прави предложения за нормативни актове и решения, отнасящи се до дейността на българските музикални артист-изпълнители българските музикални творци;
 6. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 7. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) осъществява контакти и изпълнява представителни функции пред национални и международни организации;
 8. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 9. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) при нужда създава работни групи,  консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси от дейността на Сдружението;
 10. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) събира, обработва и публикува информация във връзка с подпомагане дейността на членовете си;
 11. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) осъществява и други законни дейности, които не противоречат на Устава на Сдружението, свързани с целите, изложени в чл. 7.

Предмет на дейност

Чл. 9 (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Дейността на Сдружението е в частна полза и не преследва търговски цели.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Допълнителна стопанска дейност ще се извършва съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ със следния предмет на дейност:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на Сдружението, срещу определено заплащане;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.)  изработване, публикуване и разпространение на материали, спомагащи постигането целите на Сдружението;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организиране на платени обучения, семинари, курсове, конференции и други събития, подпомагащи дейността и свързани с целите на Сдружението;
 4. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 5. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 6. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на Сдружението и подпомагат тяхното постигане.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на посочените в чл. 7 цели на Сдружението.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.). Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.); Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

(6). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Изпълнението на стопанската дейност се възлага на Управителния съвет и изпълнителния директор.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл.10. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Имуществото на Сдружението се формира от:

 1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) членски внос;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) завещания, дарения и спонсорства, направени в полза на Сдружението от физически или юридически лица във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона и този Устав;
 4. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) доходи и граждански плодове от имуществото, образувано съгласно предходните точки;
 5. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) участие в програми, касаещи дейността на Сдружението;
 6. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) всички други разрешени от закона способи за финансиране.

Източници на финансови средства

Чл.11.(1).(Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос, чийто размер се определя от ОС.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

Чл.12. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, както и да получава целево финансиране по различни български и международни програми.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на закона, целите му или на разпоредбите на Устава.

Чл.13. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се финансира и от приходите от допълнителната стопанска дейност, определена в чл. 9.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) За осъществяването на допълнителната стопанска дейност Сдружението може да създава търговски дружества, както и да участва в такива.

(3) (нов с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Членовете на Сдружението не разпределят печалба от имуществото или от приходите му.

 ІV. ЧЛЕНСТВО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 Изисквания за членство

Чл.14. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Членове на Сдружението могат да бъдат  музикални артист-изпълнители – дееспособни български физически лица и чуждестранни физически лица, работещи в България.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

(3). (Нова – с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица, защитаващи и представляващи интересите на музикалните артист-изпълнители, както и юридически лица, представляващи колективи от минимум 10 /десет/ музикални артист-изпълнители от държавните и частни културни институти, които желаят да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членовете на Сдружението, които уронват авторитета му и/или нарушават Устава, могат да бъдат изключени от него с решение на УС.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Решенията за приемане или изключване на член на Сдружението могат да се обжалват пред Общото събрание.

Права на членовете на Сдружението

Чл.15. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Членовете на Сдружението имат право:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да гласуват с право на един глас в Общото събрание;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да получават информация за работата на ръководните органи.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)

Задължения на членовете на Сдружението

Чл.16. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да спазват Устава на Сдружението;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да плащат ежегодно на една вноска в касата на Сдружението, по банков път или с извършване на онлайн плащане определения от ОС членски внос. Срокът за внасянето на членския внос е до 20 число на първия месец от настоящата годината или в 10-дневен срок след приемането на нов член;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да изпълняват решенията на ОС и УС;
 4. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да работят и съдействат за реализиране задачите на Сдружението;
 5. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, с които противоречат на целите му и го злепоставят.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) При неплащане на членския внос за период от една година съответният член на Сдружението може да загуби своето право на глас в ОС. Този факт се удостоверява с решение на Управителния съвет

Процедура за приемане на нов член

Чл.17. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членство в Сдружението се заявява с писмено заявление за членство по образец или с попълване на онлайн форма за регистрация на кандидат-членове на интернет страницата на Сдружението – bgma.bg. На първото свое заседание след получаване на заявлението за членство УС се произнася по молбата, което се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС може да откаже приемането на нов член, ако кандидатът не отговаря на изискванията за членство, определени в чл.14 от Устава.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) По молба на кандидата или на член на Сдружението молбата за членство може да бъде преразгледана на следващото Общо събрание на Сдружението. Решението на ОС относно членството е окончателно.

Прекратяване на членство (Изменен с решение на ОС от 13.09.2018г.)

Чл.18. (1). Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с доброволно напускане, чрез предоставяне на писмено заявление до Управителния съвет;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на юридическите лица;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.; допълнена с Решение на ОС от 13.09.2018 г.) с изключване с решение на УС. Изключване на член се допуска при:

а) извършване на действия в противоречие с целите на Сдружението и;

б) неспазване на Устава и другите вътрешни правила на Сдружението, както и при уронване на авторитета на Сдружението съгласно чл. 14, ал. 4 от Устава;

в) настъпило последващо несъответствие с изискванията за членство;

г) (Нова – приета с Решение на ОС от 13.09.2018г.) устно и/или писмено клеветене и/или обиждане, под каквато и да било форма, в публичното пространство, в присъствието на лица, които не са членове на БМА, пред органите на държавно и/или местно управление, пред членове на други професионални организации или по какъвто и да било начин, извън БМА, насочено срещу друг член на Сдружението.

 1. (Нова с реш. на ОС от 22.05.2017г.) при неплащане на членски внос за период от 3 /три/ поредни години. Прекратяването на членството по тази точка става с решение на УС.

(2) (Нова – приета с Решение на ОС от 13.09.2018г.) Процедура по изключване на член може да бъде инициирана по писмено предложение, от всеки редовен, редови член на Сдружението, подписано и изпратено до член на Управителния съвет. Предложението се разглежда на първата свикана работна среща или редовно заседание на Управителния съвет. На това заседание се кани и провинилият се член. Решението по така отправеното писмено предложение за изключване, като крайна мярка и най-тежко наказание, се взема от общото събрание, обявява се на сайта на Сдружението и се изпраща до изключеното лице.

 1. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на управление

Чл.19. (1) (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 27.11.2016г.) Органи на управление на Сдружението са:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Общото събрание (ОС);
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Управителен съвет (УС);
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Председател на Сдружението;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Заместник-председател на Сдружението;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Контролен съвет.
 6. /нова с реш. на ОС от 27.11.2016г./ Изпълнителен директор

(2) (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)

(3) (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Мандатът на всички органи на Асоциацията е три години.

(4) /нова с реш. на ОС от 27.11.2016г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г./ За осъществяване на оперативното ръководство и текущата дейност на сдружението Управителният съвет назначава Изпълнителен директор на сдружението.

(5) /нова с реш. на ОС от 27.11.2016г./ Изпълнителният директор участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

(6) /нова с реш. на ОС от 03.12.2019 г./ Изпълнителният директор има право да внася за обсъждане и гласуване от Общото събрание предложения за промени в Устава на организацията.  

(7) /нова с реш. на ОС от 13.12.2019 г./ Изпълнителният директор има право да внася за обсъждане и гласуване от Общото събрание предложения за промени в дейността на организацията.

Правомощия на ОС

Чл.20. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) ОС на членовете е върховен орган на Сдружението, което се състои от всички членове на Сдружението с право на глас. Неговите правомощия са:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) изменя и допълва Устава;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) избира и освобождава членовете на УС, Председателя и Заместник-председателя на Сдружението;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема решение за участие в други организации, както и за създаване или участие в търговски дружества;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема решение за преобразуване;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема решение за прекратяване на сдружението и избира ликвидатор;
 6.  (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема бюджета на сдружението;
 7. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 8. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема отчета за дейността на УС;
 9. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 10. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема доклада на Контролния съвет;
 11. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема и други решения, предвидени в Устава.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.

Свикване на ОС

Чл.21.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.; изменен с Решение на ОС от 13.09.2018г.) Общо събрание се свиква от Управителния съвет два пъти годишно по инициатива на Управителния съвет, на Контролния съвет или по искане на 1/3 от редовните (заплатили членски внос за съответната година) членове на Сдружението. Ако в последните два случая УС не отправи покана за свикване на ОС в 14-дневен срок, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2).(Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) В поканата за свикване задължително се указват датата, часът и мястото за провеждането на ОС, дневният ред и по чия инициатива се свиква.

(3). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.; Изменен с Решение на ОС от 13.09.2018г.) Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението и се изпраща на членовете по електронна поща, най-малко 14 дни преди деня на събранието. При изчисляване на срока, денят на провеждане на събранието не се брои.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) В случай на неотложна необходимост Управителният съвет може да свика Общо събрание с писмена покана до всички членове на Сдружението в срок, не по-кратък от 7 дни преди датата на Общото събрание. В тези случаи поканата трябва да се изпрати по начин, който удостоверява, че членовете са я получили в посочения срок.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) За валидно изпратени се считат покани, изпратени по електронна поща.

(6). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) По въпроси, които предварително не са били вписани в дневния ред, не могат да се вземат решения.

Кворум

Чл.22. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) ОС се счита за законно, ако присъстват повече от една трета от всички членове с право на глас. При липса на кворум събранието се отлага с един час на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване и конфликт на интереси

Чл. 23. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014; изменен с решение на ОС от 13.09.2018г.) Всеки редовен член на ОС има право на един глас. Редовен член е този, който е заплатил предварително или на място, преди съответното ОС, членския си внос към БМА за настоящата година.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Член на ОС няма право на глас, когато се решават въпроси, отнасящи се до:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) него, неговия/ата съпруг(а) или роднини по права линия, по съребрена – до четвърта степен включително, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) ЮЛ, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.; изменен с Решение на ОС от 13.09.2018 г.) Член на сдружението може да представлява не повече от трима членове – физически лица на общо събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) (Нов – с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Едно лице може да представлява не повече от едно ЮЛ член на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл.24.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите (1/2+ 1), освен решенията за промени в Устава и за прекратяване и ликвидация на Сдружението, за които е нужно мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ОС.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) При провеждане на ОС задължително се води протокол, към който се прилагат представените пълномощни и писмените становища и гласувания.

Управителен съвет

Чл.25.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС се състои от 9 (девет) лица, членове на Сдружението, които се избират за срок до 3 години. Броят на мандатите на членовете на Управителния съвет не се ограничава.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС има следните правомощия:

 1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на Сдружението;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организира и ръководи текущата дейност на Сдружението и осъществява оперативно ръководство на дейността на Сдружението;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) координира дейността на изпълнителния директор на Сдружението и дава указания за неговата работа с оглед изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
 4. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) поддържа регистър на членовете на Сдружението;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) подготвя организирането и провеждането на заседания на Управителния съвет и Общо събрание на Сдружението;
 6. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) осигурява и се разпорежда с материалните и финансови средства на Сдружението;
 7. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) дава съгласие за назначаване на сътрудници на Сдружението;
 8. (отм. с реш. на ОС от 27.11.2016г.)
 9. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) подготвя предложения за решения на Общото събрание на Сдружението;
 10. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) предлага на Общото събрание на Сдружението основните насоки на дейността на Сдружението;
 11. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) предлага на Общото събрание за утвърждаване годишния бюджет на Сдружението;
 12. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) ежегодно се отчита пред Общото събрание на Сдружението, в срокове съгласно действащото законодателство;
 13. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема и изключва членове на Сдружението по реда на този Устав;
 14. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) създава и закрива работни органи на Сдружението;
 15. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 27.11.2016г.) взема решение за участието на Сдружението в други сдружения, асоциации или организации, както и в други юридически лица с нестопанска цел и упълномощава Председателя да подпише необходимите документи, като се оповестява на сайта на Сдружението за взетото решение;
 16. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) определя представителите на Сдружението в други сдружения, асоциации, организации или други юридически лица и контролира тяхната дейност;
 17. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) ръководи и контролира дейността на помощните и консултативни служби и съвети към Сдружението;
 18. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.
 19. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) определя състава и посочва координаторите на експертни групи;
 20. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема вътрешни правилници за дейността на Сдружението и неговите структури;
 21. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) извършва ликвидация или определя и назначава ликвидатор(и);
 22. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) извършва всички други действия, които по закон или по този Устав не са изрично делегирани на други органи.

Заседания на УС

Чл.26. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.; допълнен с Решение на ОС от 13.09.2018 г.) Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на шест месеца от Председателя на Сдружението или от 1/3 от неговите членове. За всяко заседание се уведомяват членовете на Контролния съвет и те по своя преценка решават дали да присъстват или не. При физическо отсъствие на член на УС от повече от 50 % от заседанията за период от 6 месеца, Общото събрание взема решение за неговото освобождаване и на негово място влиза следващият избран.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Заседанията се ръководят от Председателя. Когато той/тя отсъства, заседанията се ръководят от Заместник-председателя или от друг член на УС.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от ½ от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС може да вземе решение, без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(6) (Нова – приета с Решение на ОС от 13.09.2018г.) Приемните часове на офиса на БМА са оповестени на сайта на Сдружението. При желание на петима редовни членове, изпратено по иимейл до официалния иимейл за кореспонденция на Сдружението, най-малко 7 дни предварително, може да се инициира работна среща в рамките на работния ден, между членове на УС, КС и заинтересовани членове.

Председател на Сдружението

Чл.27.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Председателят на Сдружението се избира от ОС на Сдружението измежду всички членове на Сдружението с мандат от 3 години, като няма ограничение за преизбирането му. Председателят на Сдружението е и член на УС.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Председателят на Сдружението:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организира, ръководи и контролира пряко дейността на Сдружението;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) осъществява цялостното оперативно ръководство на Сдружението;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) носи материална отговорност за имуществото на Сдружението;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) сключва договори с лица, предоставящи стоки и услуги в полза на Сдружението;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) отговаря за воденето на книгите и регистрите на Сдружението;
 6. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) представлява Сдружението.

Заместник-председател на Сдружението

Чл. 28. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Заместник-председателят на Сдружението се избира от ОС на Сдружението измежду всички членове на Сдружението с мандат от 3 години, като няма ограничение за преизбирането му.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Той/тя подпомага изпълнението на задълженията на Председателя на Сдружението и го замества напълно в случаите, когато последният отсъства или е възпрепятстван, включително, но не само представлява сдружението, подписва договори и др.

Контролен съвет

Чл. 29. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм с реш. на ОС от 27.11.2016г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Контролният съвет на Сдружението е в състав от три лица, които не могат да бъдат членове на Управителния съвет.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Изборът на членове на Контролния съвет се извършва от Общото събрание, като за избрани се считат получилите най-много гласове.

(3). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.

(4). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) До избирането на нов Контролен съвет старият продължава да изпълнява функциите си.

(5). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Контролният съвет контролира работата на Управителния съвет и спазването на Устава и вътрешните правилници, следи за целесъобразното разходване на финансовите средства на Сдружението, съгласно решенията на неговите органи.

(6). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 27.11.2016г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) За резултата от проверките си Контролният съвет представя за утвърждаване пред Общото събрание на Сдружението годишен доклад. По искане и възлагане на Общото събрание Контролният съвет извършва извънредни проверки, както и междинен отчет, за резултата от които се отчита пред Общото събрание. Резултатите от извършените проверки и междинен отчет се оповестяват на сайта на сдружението.

Заседания на Контролния съвет

Чл. 29а (Нова – с реш. на ОС от 22.05.2017г.) (1) Заседанията на КС се свикват най-малко веднъж на три месеца от Председателя на КС.

(2) Заседанията се ръководят от Председателя на КС. Когато той/тя отсъства, заседанията се ръководят от друг упълномощен член на КС.

(3) КС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от ½ от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите и за взетите решения се води протокол.

Смяна на Председател и Заместник-председател на Сдружението

Чл.30. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Председателят/Заместник-председателят на Сдружението може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:

 1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) по негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) с решение на ОС, когато нарушава разпоредбите на Устава на Сдружението, както и при уронване на доброто име и авторитета на Сдружението;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) с решение на ОС поради несправяне с работата;
 4. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) с решение на ОС поради извършване на престъпление от общ характер.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) В случаите на предходната алинея УС свиква извънредно заседание на ОС в 1-месечен срок от установяването на горепосочените обстоятелства.

Чл. 30а. /нов с реш. на ОС от 27.11.2016г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г., изм. с реш. на ОС от 13.09.2018 г./ Изпълнителният директор:

1.Председателят на УС сключва договор с Изпълнителния директор, въз основа на решението на УС и определя обема на представителната власт на изпълнителния директор в съответствие със своите представителни правомощия, делегирани му от УС.

 1. Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

а/ Ръководи, организира, координира и контролира цялостната оперативна текуща дейност на сдружението;

б/ Представлява сдружението в страната и чужбина съгласно делегираните му правомощия на сдружението с решение на УС, и договори за кредит, в размер утвърден с решение на ОС;

в/ Участва в преговори и изготвя съпътстващата ги документация;

г/ Сключва договори в рамките на предмета на дейност  на сдружението;

д/ Осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина, за което дава отчет на УС;

е/ Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на сдружението; командирова себе си и служителите при спазване на нормативната уредба;

ж/ Участва в работни срещи, подготвя и внася за утвърждаване от УС на становища от името на сдружението за промени в нормативната уредба касаещи дейността на музикалните артист-изпълнители;

з/ Разкрива, оперира и закрива банкови сметки в лева и валута;

и/ Упълномощава трети лица да представляват сдружението, когато е необходимо в случай на съдебни процедури или пред други лица, или институции;

к/ Съдейства на УС при изготвянето на годишния бюджет и плана за стратегическото развитие на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, и взема дейно участие в разработването на икономически обосновки, програми, анализи, концепции, и др. документи;

л/ Участва в публични дискусии и съдейства за изграждането на медиен имидж на сдружението и за популяризиране на дейността му.

м/ Съдейства на КС при констатиране на факти и обстоятелства, свързани с финансите, решенията и дейността на сдружението и управителните му органи.

н/ Представя пред нечленуващи в БМА и заинтересувани страни целите и функциите на Сдружението, като при проявен интерес за членство или съвместна дейност, уточнява по-нататъшните действия с УС.

 1. (Нова – приета с Решение на ОС от 13.09.2018г.) До средата на месец юни, Изпълнителният директор подготвя вътрешен междинен отчет за дейността на Сдружението и постигане на целите. Отчетът е с информативен характер и се представя на УС и КС на работна среща, инициирана при готовност от Изпълнителния директор, преди началото на летния период.

а/ (Нова – приета с Решение на ОС от 13.09.2018г.) Председателят на Сдружението, който е и Председател на Управителния съвет или най-малко трима от членовете на Управителния съвет, могат да направят предложение за избор на Изпълнителен директор на Сдружението.

б/ (Нова – приета с Решение на ОС от 13.09.2018г.) Решението за избор на Изпълнителен директор на Сдружението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на всички членове на Управителния съвет. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

в/ (Нова – приета с Решение на ОС от 13.09.2018г.) Изпълнителният директор на Сдружението няма право да участва в управителни органи и/или контролни органи на други юридически лица с нестопанска цел със сходни цели и предмет на дейност освен, ако това е в интерес на Сдружението и бъде взето решение от Управителния съвет в този смисъл.

Представителство на Сдружението

Чл. 30б. /нов с реш. на ОС от 27.11.2016г./ Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, заместник-председателя на Управителния съвет и изпълнителния директор заедно и поотделно.

VІ.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.31 (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Ежегодно до края на месец март Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението през изтеклата календарна година.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 32. (1) (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Управителният съвет приема годишния финансов отчет и доклада за дейността и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Председателят на УС, заместник-председателят или изпълнителният директор представят годишния финансов отчет и доклада за дейността на редовно годишно събрание на ОС.

(3). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.; изменена с Решение на ОС от 13.09.2018 г. ) Годишните отчетни документи и докладите за дейността се публикуват на интернет страницата на Сдружението.

Задължителна отчетна информация

Чл. 33.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Докладът за дейността на сдружението задължително съдържа информация относно:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите на Сдружението и програмите, приети от ОС/УС, както и постигнатите резултати;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) финансовия резултат.

Дивиденти

Чл. 34. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението не разпределя печалба.

Одит

Чл.35. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението подлежи на независим финансов одит, в случай, че ОС вземе решение за това.

VІI. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Регистри и книги

Чл.36. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Към Сдружението се водят следните книги и регистри:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Регистър на членовете, в който се вписват имената, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер, жанр, дали лицето е вокален изпълнител или инструменталист за всеки член ФЛ, както и наименованието, имейл адрес и ЕИК предмет на дейност на членовете – ЮЛ.
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика.

Достъп до регистрите и книгите на Сдружението

Чл.37 (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Всички членове на Сдружението имат пълен достъп до информацията по чл.36, т.2, както и частичен достъп до информацията по т.1, като в последния случай се предоставя информация само за имената на лицата.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Достъпът до информация се предоставя от Председателя на Сдружението.

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Прекратяване на Сдружението

Чл. 38. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се учредява без определен срок и се прекратява в предвидените в закона случаи.

Чл. 39. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) При ликвидация ликвидаторът е длъжен по възможност да удоволетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото му имущество.

Чл.40. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Имуществото, останало след удоволетворяване на кредиторите, се разпределя по реда, определен с решение на ОС.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Под една година се разбира една календарна година, като за първа година се счита периода от основаването на Сдружението до 31.12.2012 г. Това се отнася и за мандата на управителните органи на Сдружението.

Чл. 42. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)

Чл. 43. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 45. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 27.11.2016г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Настоящият Устав е приет от членовете, присъствали на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел “Българска музикална асоциация”, което се проведе на 21.05.2014г. в гр. София, изменен и допълнен с Решение на ОС, проведено на 27.11.2016г. в София, изменен и допълнен с Решение на ОС, проведено на 22.05.2017г.

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg