За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9

Устав

Актуален Устав на БМА от 22.05.2017

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Сдружение “Българска музикална асоциация” е сдружение на музикалните артист-изпълнители в България от всички музикални жанрове.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружение „Българска музикална асоциация”, наричано за краткост “Сдружение”, е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се регистрира за осъществяване на дейност в частна полза.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му, а само за внасяне на дължимите по този Устав членски вноски.

(6). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Дейността на Сдружението в частна полза се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящия Устав и решенията на органите на Сдружението.

Наименование

Чл.2. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението ще осъществява дейността си в частна полза под наименованието “Българска музикална асоциация”, което ще се изписва на латиница като „Bulgarian music association”.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Наименованието на Сдружението заедно с указание за седалището, адреса и неговия ЕИК трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /изм. с реш. на ОС от 27.11.2016г./ Седалището на Сдружението е гр. София Адресът на управление се определя с решение на Управителния съвет.

Срок

Чл.4. Сдружението се образува за неопределено време.

Членство в други организации

Чл.5. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да членува в други сродни национални и международни сдружения, асоциации, съюзи и други организации с нестопанска цел.

(2). Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

Структура

Чл.6.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява Сдружението за дейността на клона.

ІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Определяне на дейността и целите

Чл.7. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението ще осъществява дейност в частна полза за постигането на следните цели:

 1. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да представлява интересите на българските музикални артист-изпълнители пред държавните и местните органи и власти, институции и организации;
 3. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да подпомага дейността и развитието на музикалното образование в България;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да създава условия за насърчаване и развитие на българските музикални артист-изпълнители във всички жанрове на музикалното изкуство;
 6. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да създава условия за комуникация между българските музикални артист-изпълнители от всички региони на страната;
 7. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 8. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да помага за създаването и развитието на устойчиви бизнес модели за реализация на българските музикални продукти в страната и в чужбина;
 9. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да спомага за опазване и съхраняване на музикалното наследство и да повишава престижа на българската музикална култура.

Средства за постигане на целите

 Чл. 8. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности за осъществяване на целите по предходния член, като:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) установява трайни контакти и взаимно полезни отношения с държавните органи, стопанските субекти и обществените организации;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) подпомага защитата на общите интереси и правата на българските музикални артист-изпълнители пред държавните и общинските органи, обществените организации и стопанските субекти;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организира срещи, симпозиуми, семинари, курсове и школи за квалификация и други подобни прояви в страната и чужбин
  а;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) съдейства при организирането на музикални събития и други публични прояви, представящи творчеството на българските музикални артист-изпълнители и;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) изготвя, изразява и отстоява становища и прави предложения за нормативни актове и решения, отнасящи се до дейността на българските музикални артист-изпълнители българските музикални творци;
 6. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 7. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) осъществява контакти и изпълнява представителни функции пред национални и международни организации;
 8. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 9. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) при нужда създава работни групи, консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси от дейността на Сдружението;
 10. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) събира, обработва и публикува информация във връзка с подпомагане дейността на членовете си;
 11. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) осъществява и други законни дейности, които не противоречат на Устава на Сдружението, свързани с целите, изложени в чл. 7.

Предмет на дейност

Чл. 9 (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Дейността на Сдружението е в частна полза и не преследва търговски цели.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Допълнителна стопанска дейност ще се извършва съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ със следния предмет на дейност:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите на Сдружението, срещу определено заплащане;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.)  изработване, публикуване и разпространение на материали, спомагащи постигането целите на Сдружението;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организиране на платени обучения, семинари, курсове, конференции и други събития, подпомагащи дейността и свързани с целите на Сдружението;
 4. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 5. Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.
 6. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на Сдружението и подпомагат тяхното постигане.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на посочените в чл. 7 цели на Сдружението.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.). Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.); Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

(6). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Изпълнението на стопанската дейност се възлага на Управителния съвет и изпълнителния директор.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл.10. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Имуществото на Сдружението се формира от:

 1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) членски внос;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) завещания, дарения и спонсорства, направени в полза на Сдружението от физически или юридически лица във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона и този Устав;
 4. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) доходи и граждански плодове от имуществото, образувано съгласно предходните точки;
 5. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) участие в програми, касаещи дейността на Сдружението;
 6. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) всички други разрешени от закона способи за финансиране.

Източници на финансови средства

Чл.11.(1).(Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос, чийто размер се определя от ОС.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

Чл.12. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, както и да получава целево финансиране по различни български и международни програми.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на закона, целите му или на разпоредбите на Устава.

Чл.13. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се финансира и от приходите от допълнителната стопанска дейност, определена в чл. 9.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) За осъществяването на
допълнителната стопанска дейност Сдружението може да създава търговски дружества, както и да участва в такива.

(3) (нов с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Членовете на Сдружението не разпределят печалба от имуществото или от приходите му.

ІV. ЧЛЕНСТВО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Изисквания за членство

Чл.14. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Членове на Сдружението могат да бъдат  музикални артист-изпълнители – дееспособни български физически лица и чуждестранни физически лица, работещи в България.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. – реш. на ОС от 22.05.2017г.

(3). (Нова – с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица, защитаващи и представляващи интересите на музикалните артист-изпълнители, както и юридически лица, представляващи колективи от минимум 10 /десет/ музикални артист-изпълнители от държавните и частни културни институти, които желаят да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членовете на Сдружението, които уронват авторитета му и/или нарушават Устава, могат да бъдат изключени от него с решение на УС.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Решенията за приемане или изключване на член на Сдружението могат да се обжалват пред Общото събрание.

Права на членовете на Сдружението

Чл.15. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Членовете на Сдружението имат право:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да гласуват с право на един глас в Общото събрание;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да получават информация за работата на ръководните органи.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)

Задължения на членовете на Сдружението

Чл.16. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да спазват Устава на Сдружението;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) да плащат ежегодно на една вноска в касата на Сдружението, по банков път или с извършване на онлайн плащане определения от ОС членски внос. Срокът за внасянето на членския внос е до 20 число на първия месец от настоящата годината или в 10-дневен срок след приемането на нов член;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да изпълняват решенията на ОС и УС;
 4. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да работят и съдействат за реализиране задачите на Сдружението;
 5. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, с които противоречат на целите му и го злепоставят.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) При неплащане на членския внос за период от една година съответният член на Сдружението може да загуби своето право на глас в ОС. Този факт се удостоверява с решение на Управителния съвет

Процедура за приемане на нов член

Чл.17. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Членство в Сдружението се заявява с писмено заявление за членство по образец или с попълване на онлайн форма за регистрация на кандидат-членове на интернет страницата на Сдружението – bgma.bg. На първото свое заседание след получаване на заявлението за членство УС се произнася по молбата, което се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС може да откаже приемането на нов член, ако кандидатът не отговаря на изискванията за членство, определени в чл.14 от Устава.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) По молба на кандидата или на член на Сдружението молбата за членство може да бъде преразгледана на следващото Общо събрание на Сдружението. Решението на ОС относно членството е окончателно.

Прекратяване на членство

Чл.18. (1). Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с доброволно напускане, чрез предоставяне на писмено заявление до Управителния съвет;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на юридическите лица;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с ре
  ш. на ОС от 22.05.2017г.
  ) с изключване с решение на УС. Изключване на член се допуска при:

а) извършване на действия в противоречие с целите на Сдружението и ;

б) неспазване на Устава и другите вътрешни правила на Сдружението, както и при уронване на авторитета на Сдружението съгласно чл. 14, ал. 4 от Устава;

в) настъпило последващо несъответствие с изискванията за членство

 1. (Нова с реш. на ОС от 22.05.2017г.) при неплащане на членски внос за период от 3 /три/ поредни години. Прекратяването на членството по тази точка става с решение на УС.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на управление

Чл.19. (1) (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 27.11.2016г.) Органи на управление на Сдружението са:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Общото събрание (ОС);
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Управителен съвет (УС);
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Председател на Сдружението;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Заместник-председател на Сдружението;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Контролен съвет.
 6. /нова с реш. на ОС от 27.11.2016г./ Изпълнителен директор

(2) (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)

(3) (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Мандатът на всички органи на Асоциацията е три години.

(4) /нова с реш. на ОС от 27.11.2016г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г./ За осъществяване на оперативното ръководство и текущата дейност на сдружението Управителният съвет назначава Изпълнителен директор на сдружението.

(5) /нова с реш. на ОС от 27.11.2016г./ Изпълнителният директор участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

Правомощия на ОС

Чл.20. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) ОС на членовете е върховен орган на Сдружението, което се състои от всички членове на Сдружението с право на глас. Неговите правомощия са:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) изменя и допълва Устава;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) избира и освобождава членовете на УС, Председателя и Заместник-председателя на Сдружението;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема решение за участие в други организации, както и за създаване или участие в търговски дружества;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема решение за преобразуване;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема решение за прекратяване на сдружението и избира ликвидатор;
 6.  (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема бюджета на сдружението;
 7. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 8. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема отчета за дейността на УС;
 9. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 10. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема доклада на Контролния съвет;
 11. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) взема и други решения, предвидени в Устава.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.

Свикване на ОС

Чл.21.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) ОС се свиква от УС най-малко веднъж годишно по инициатива на УС, на Контролния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последните два случая УС не отправи покана за свикване на ОС в 14-дневен срок, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2).(Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) В поканата за свикване задължително се указват датата, часът и мястото за провеждането на ОС, дневният ред и по чия инициатива се свиква.

(3). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението най-малко 14 дни преди посочения ден.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) В случай на неотложна необходимост Управителният съвет може да свика Общо събрание с писмена покана до всички членове на Сдружението в срок, не по-кратък от 7 дни преди датата на Общото събрание. В тези случаи поканата трябва да се изпрати по начин, който удостоверява, че членовете са я получили в посочения срок.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) За валидно изпратени се считат покани, изпратени по електронна поща.

(6). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) По въпроси, които предварително не са били вписани в дневния ред, не могат да се вземат решения.

Кворум

Чл.22. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) ОС се счита за законно, ако присъстват повече от една трета
от всички членове с право на глас. При липса на кворум събранието се отлага с един час на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване и конфликт на интереси

Чл. 23. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Всеки член на ОС има право на един глас.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Член на ОС няма право на глас, когато се решават въпроси, отнасящи се до:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) него, неговия/ата съпруг(а) или роднини по права линия, по съребрена – до четвърта степен включително, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) ЮЛ, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Едно лице може да представлява не повече от трима членове – физически лица на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) (Нов – с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Едно лице може да представлява не повече от едно ЮЛ член на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл.24.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите (1/2+ 1), освен решенията за промени в Устава и за прекратяване и ликвидация на Сдружението, за които е нужно мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ОС.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.)

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) При провеждане на ОС задължително се води протокол, към който се прилагат представените пълномощни и писмените становища и гласувания.

Управителен съвет

Чл.25.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС се състои от 9 (девет) лица, членове на Сдружението, които се избират за срок до 3 години. Броят на мандатите на членовете на Управителния съвет не се ограничава.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС има следните правомощия:

 1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на Сдружението;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организира и ръководи текущата дейност на Сдружението и осъществява оперативно ръководство на дейността на Сдружението;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) координира дейността на изпълнителния директор на Сдружението и дава указания за неговата работа с оглед изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
 4. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) поддържа регистър на членовете на Сдружението;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) подготвя организирането и провеждането на заседания на Управителния съвет и Общо събрание на Сдружението;
 6. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) осигурява и се разпорежда с материалните и финансови средства на Сдружението;
 7. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) дава съгласие за назначаване на сътрудници на Сдружението;
 8. (отм. с реш. на ОС от 27.11.2016г.)
 9. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) подготвя предложения за решения на Общото събрание на Сдружението;
 10. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) предлага на Общото събрание на Сдружението основните насоки на дейността на Сдружението;
 11. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) предлага на Общото събрание за утвърждаване годишния бюджет на Сдружението;
 12. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) ежегодно се отчита пред Общото събрание на Сдружението, в срокове съгласно действащото законодателство;
 13. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема и изключва членове на Сдружението по реда на този Устав;
 14. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) създава и закрива работни органи на Сдружението;
 15. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 27.11.2016г.) взема решение за участието на Сдружението в други сдружения, асоциации или организации, както и в други юридически лица с нестопанска цел и упълномощава Председателя да подпише необходимите документи, като се оповестява на сайта на Сдружението за взетото решение;
 16. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) определя представителите на Сдружението в други сдружения, асоциации, организации или други юридически лица и контролира тяхната дейност;
 17. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) ръководи и кон
  тролира дейността на помощните и консултативни служби и съвети към Сдружението;
 18. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.
 19. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) определя състава и посочва координаторите на експертни групи;
 20. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) приема вътрешни правилници за дейността на Сдружението и неговите структури;
 21. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) извършва ликвидация или определя и назначава ликвидатор(и);
 22. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) извършва всички други действия, които по закон или по този Устав не са изрично делегирани на други органи.

Заседания на УС

Чл.26. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на шест месеца от Председателя на Сдружението или от 1/3 от неговите членове. За всяко заседание се уведомяват членовете на Контролния съвет и те по своя преценка решават дали да присъстват или не.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Заседанията се ръководят от Председателя. Когато той/тя отсъства, заседанията се ръководят от Заместник-председателя или от друг член на УС.

(3). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от ½ от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(5). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) УС може да вземе решение, без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Председател на Сдружението

Чл.27.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Председателят на Сдружението се избира от ОС на Сдружението измежду всички членове на Сдружението с мандат от 3 години, като няма ограничение за преизбирането му. Председателят на Сдружението е и член на УС.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Председателят на Сдружението:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) организира, ръководи и контролира пряко дейността на Сдружението;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) осъществява цялостното оперативно ръководство на Сдружението;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) носи материална отговорност за имуществото на Сдружението;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) сключва договори с лица, предоставящи стоки и услуги в полза на Сдружението;
 5. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) отговаря за воденето на книгите и регистрите на Сдружението;
 6. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) представлява Сдружението.

Заместник-председател на Сдружението

Чл. 28. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Заместник-председателят на Сдружението се избира от ОС на Сдружението измежду всички членове на Сдружението с мандат от 3 години, като няма ограничение за преизбирането му.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Той/тя подпомага изпълнението на задълженията на Председателя на Сдружението и го замества напълно в случаите, когато последният отсъства или е възпрепятстван, включително, но не само представлява сдружението, подписва договори и др.

Контролен съвет

Чл. 29. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм с реш. на ОС от 27.11.2016г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Контролният съвет на Сдружението е в състав от три лица, които не могат да бъдат членове на Управителния съвет.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Изборът на членове на Контролния съвет се извършва от Общото събрание, като за избрани се считат получилите най-много гласове.

(3). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.

(4). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) До избирането на нов Контролен съвет старият продължава да изпълнява функциите си.

(5). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Контролният съвет контролира работата на Управителния съвет и спазването на Устава и вътрешните правилници, следи за целесъобразното разходване на финансовите средства на Сдружението, съгласно решенията на неговите органи.

(6). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 27.11.2016г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) За резултата от проверките си Ко
нтролният съвет представя за утвърждаване пред Общото събрание на Сдружението годишен доклад. По искане и възлагане на Общото събрание Контролният съвет извършва извънредни проверки, както и междинен отчет, за резултата от които се отчита пред Общото събрание. Резултатите от извършените проверки и междинен отчет се оповестяват на сайта на сдружението.

Заседания на Контролния съвет

Чл. 29а (Нова – с реш. на ОС от 22.05.2017г.) (1) Заседанията на КС се свикват най-малко веднъж на три месеца от Председателя на КС.

(2) Заседанията се ръководят от Председателя на КС. Когато той/тя отсъства, заседанията се ръководят от друг упълномощен член на КС.

(3) КС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от ½ от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява с отбелязване в протокола от заседанието.

(4). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите и за взетите решения се води протокол.

Смяна на Председател и Заместник-председател на Сдружението

Чл.30. (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Председателят/Заместник-председателят на Сдружението може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:

 1. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) по негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
 2. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) с решение на ОС, когато нарушава разпоредбите на Устава на Сдружението, както и при уронване на доброто име и авторитета на Сдружението;
 3. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) с решение на ОС поради несправяне с работата;
 4. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) с решение на ОС поради извършване на престъпление от общ характер.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) В случаите на предходната алинея УС свиква извънредно заседание на ОС в 1-месечен срок от установяването на горепосочените обстоятелства.

Чл. 30а. /нов с реш. на ОС от 27.11.2016г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г./ Изпълнителният директор:

1. Председателят на УС сключва договор с Изпълнителния директор, въз основа на решението на УС и определя обема на представителната власт на изпълнителния директор в съответствие със своите представителни правомощия, делегирани му от УС.

2. Изпълнителният директор на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

а/ Ръководи, организира, координира и контролира цялостната оперативна текуща дейност на сдружението;

б/ Представлява сдружението в страната и чужбина съгласно делегираните му правомощия на сдружението с решение на УС, и договори за кредит, в размер утвърден с решение на ОС;

в/ Участва в преговори и изготвя съпътстващата ги документация;

г/ Сключва договори в рамките на предмета на дейност  на сдружението;

д/ Осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина, за което дава отчет на УС;

е/ Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на сдружението; командирова себе си и служителите при спазване на нормативната уредба;

ж/ Участва в работни срещи, подготвя и внася за утвърждаване от УС на становища от името на сдружението за промени в нормативната уредба касаещи дейността на музикалните артист-изпълнители;

з/ Разкрива, оперира и закрива банкови сметки в лева и валута;

и/ Упълномощава трети лица да представляват сдружението, когато е необходимо в случай на съдебни процедури или пред други лица, или институции;

к/ Съдейства на УС при изготвянето на годишния бюджет и плана за стратегическото развитие на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, и взема дейно участие в разработването на икономически обосновки, програми, анализи, концепции, и др. документи;

л/ Участва в публични дискусии и съдейства за изграждането на медиен имидж на сдружението и за популяризиране на дейността му.

м/ Съдейства на КС при констатиране на факти и обстоятелства, свързани с финансите, решенията и дейността на сдружението и управителните му органи.

н/ Представя пред нечленуващи в БМА и заинтересувани страни целите и функциите на Сдружението, като при проявен интерес за членство или съвместна дейност, уточнява по-нататъшните действия с УС.

Представителство на Сдружението

Чл. 30б. /нов с реш. на ОС от 27.11.2016г./ Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, заместник-предсе
дателя на Управителния съвет и изпълнителния директор заедно и поотделно.

VІ.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.31 (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Ежегодно до края на месец март Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението през изтеклата календарна година.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 32. (1) (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Управителният съвет приема годишния финансов отчет и доклада за дейността и взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Председателят на УС, заместник-председателят или изпълнителният директор представят годишния финансов отчет и доклада за дейността на редовно годишно събрание на ОС.

(3). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) По решение на УС годишните финансови отчети и докладите за дейността могат да се публикуват на интернет страницата на Сдружението.

Задължителна отчетна информация

Чл. 33.(1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

(2). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Докладът за дейността на сдружението задължително съдържа информация относно:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите на Сдружението и програмите, приети от ОС/УС, както и постигнатите резултати;
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) финансовия резултат.

Дивиденти

Чл. 34. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението не разпределя печалба.

Одит

Чл.35. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението подлежи на независим финансов одит, в случай, че ОС вземе решение за това.

VІI. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Регистри и книги

Чл.36. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Към Сдружението се водят следните книги и регистри:

 1. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Регистър на членовете, в който се вписват имената, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер, жанр, дали лицето е вокален изпълнител или инструменталист за всеки член ФЛ, както и наименованието, имейл адрес и ЕИК предмет на дейност на членовете – ЮЛ.
 2. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., изм. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика.

Достъп до регистрите и книгите на Сдружението

Чл.37 (1). (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Всички членове на Сдружението имат пълен достъп до информацията по чл.36, т.2, както и частичен достъп до информацията по т.1, като в последния случай се предоставя информация само за имената на лицата.

(2). (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Достъпът до информация се предоставя от Председателя на Сдружението.

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО.

Прекратяване на Сдружението

Чл. 38. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Сдружението се учредява без определен срок и се прекратява в предвидените в закона случаи.

Чл. 39. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) При ликвидация ликвидаторът е длъжен по възможност да удоволетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото му имущество.

Чл.40. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Имуществото, останало след удоволетворяване на кредиторите, се разпределя по реда, определен с решение на ОС.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. (Изм. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Под една година се разбира една календарна година, като за първа година се счита периода от основаването на Сдружението до 31.12.2012 г. Това се отнася и за мандата на управителните органи на Сдружението.

Чл. 42. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., отм. с реш. на ОС от 22.05.2017г)

Чл. 43. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г.) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 45. (Доп. – реш. на ОС от 21.05.2014г., доп. с реш. на ОС от 27.11.2016г., доп. с реш. на ОС от 22.05.2017г.) Настоящият Устав е приет от членовете, присъствали на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел “Българска музикална асоциация”, което се проведе на 21.05.2014г. в гр. София, изменен и допълнен с Решение на ОС, проведено на 27.11.2016г. в София, изменен и допълнен с Решение на ОС, проведено на 22.05.2017г.)

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9