За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Стартира сесия по програма “Култура” 2021 на Столична община

На 16.11.2020 Столична община обяви старта на сесията на Столична програма “Култура” за 2021.

 • Проектните предложения се подават до 16 декември 2020 включително;
 •  Резултатите от сесията ще бъдат публикувани на 12 януари 2021;
 •  Период на реализация на проектите: 15 февруари – 10 декември 2021;
 •   Период на отчитане на проектите: до 15 декември 2021.

Кандидатурите се подават само по електронен път на официалния сайт на програмата. В сесията могат да бъдат подавани проекти за 10 от общо 11 направления. Кандидатстващите организации следва да имат предварителна регистрация в електронната система на Столична програма “Култура”.

Направление 2 “Музика и танц”, включващо съвременни и класически музикални жанрове, опера, оперета, джаз; класически, съвременен и фолклорен танц, е с прогнозен бюджет от 200 000 лв. Направлението подкрепя проекти в областта на музикалното и танцовото изкуство без жанрови ограничения, създаване на нови авторски произведения, звукозапис и издания, както и проекти, които предвиждат популяризацията на музикалното и танцово изкуство и повишаване на капацитета на професионалистите, организациите и публиките – ателиета, уъркшопи, дебати, конференции и др. Подкрепят се интердисциплинарни и мултижанрови проекти, както и проекти, реализирани в международно сътрудничество. В направлението не се финансират разходи за вече субсидирани дейности и такива, които са част от регулярната програма на общински и държавни институции. В направлението ще бъдат финансирани между 9 и 17 проекта. При подготовката на проектите следва да се има предвид размера на обичайно отпусканото безвъзмездно финансиране за одобрените проекти. За периода 2013-2020 в направлението са подкрепяни между 11 и 23 проекта годишно. През 2020 са финансирани 23 проекта. Отпусната подкрепа за проект е между 4 000 и 15 000 лева.

За направление 7 “Мобилност” е планирана отделна сесия с период за кандидатстване 14 април – 14 май 2021, след преценка на епидемичната ситуация.

Нови аспекти в Столична програма “Култура” за 2021: 
 • Административни улеснения за реализирането на проектите;
 • Намалeн с 15% собствен принос на кандидата – безвъзмездното финансиране на проекти за Столична програма; „Култура” 2021 ще е в размер до 95 %;
 • Увеличен процент на допустимите административни разходи от 10% през 2020 г. на 30% за 2021 г.;
 • Разходи за техника, софтуер, техническо оборудване и др. до прага на сумите за придобиване на дълготрайни материални активи;
 • Финансиране на обучение на екипи, творци и участници за развитие на уменията за комуникация и маркетинг в дигитална среда;
 • Менторска програма в подкрепа на одобрените за безвъзмездно финансиране проекти

Столична програма “Култура” се реализира в изпълнение на Стратегия за развитие на културата на Столична община „София – Творческа столица 2013-2023”, като насърчава реализирането на проекти, които съответстват на следните приоритети:

 • Достъп до култура,
 • Култура и човешки капитал,
 • Културно наследство на променящия се град,
 • Град на творческа икономика,
 • Равнопоставено участие в глобалните културни процеси.
 • Сред приоритети на СП „Култура” остават както популяризирането на съвременното изкуство и разбирането за него, така и съвременната интерпретация на традицията, като се насърчава проектите да отчитат и съобразят в своето културно съдържание годишнини, значими събития, изяви и чествания, които ще отличават 2021.

Акцентите в Столична програма “Култура” за 2021 са свързани с насърчаване на културните организации:

 • да реализират дигитално представяне или реализиране на своите идеи, да експериментират и търсят дигитални решения за представяне на свои творби, с което да достигат и привличат публики и в ситуация на социална дистанция;
 • да се реализират в партньорства, обединяване на усилия с други организации и споделяне на ресурси, ориентирани към оптимизиране на разходите, подобряване на изявата и реализацията на своите идеи и достъпа до публики;
 • да се реализират проекти за развитие на организациите и разширяване на тяхната културна изява – трансфер на съдържание, обмен на идеи и разкриване на ново взаимодействие с български или европейски творци.

За целите на Програмата, под дигитално съдържание и представяне се има предвид:

 • Създаване на ново дигитално съдържание или адаптиране на вече готов продукт, в това число обогатяване и доразвиване през дигитално представяне на замисления творчески продукт;
 • Среща с публиката чрез средства и канали за дигитално представяне;
 • Развитие на дигиталния маркетинг в областта на културната изява, именно с цел среща на публиката с културния продукт/изява;
 • Предвиждане на нови интерактивни форми на включване и взаимодействие с публиките със средствата на дигиталното.

Във връзка със създалата се ситуация с пандемията COVID 19, изискванията към проектите за 2021 са и: 

 • Реализацията на проектите е съобразена в максимално възможна степен с наложените противоепидемични мерки и свързаните с тях ограничения при физически контакт и присъствена изява. (Внимание! Проектите следва да отчитат, че ситуацията с епидемията може да доведе до затягане на мерките, нови и по-сериозни ограничения и дори забрани за изява и дейности на закрито, особено в зимните месеци и ранната пролет);
 • В проектите, когато това е приложимо, следва да е предвиден и заложен план за преструктуриране на дейностите, при възникване на ситуация, която съществено затруднява физическа (присъствена) реализация;
 • По Програмата няма да бъдат подкрепяни проекти, които не са съобразени с изискванията и ограниченията на настоящата ситуация, породени от въведените 4 противоепидемични мерки за недопускане разпространението на COVID-19, по отношение присъствените изяви или срещата и събирането на хора на едно място.

Още подробна информация за кандидатстването в сесията на Столична програма “Култура” за 2021 вижте на следните линкове: 

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги!

 

 

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg