За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

24.06.2021 – краен срок за кандидатстване по програма “Публики” на НФК

Наближава крайният срок за кандидатстване в програма “ПУБЛИКИ” на Национален фонд “Култура” за 2021. Приемането на кандидатури стартира още на 31.03.2021 в 16.00 и ще приключи на 24.06.2021 в 15.00Кандидатстването в сесията и отчитането на получилите финансиране проекти е само онлайн чрез електронната система на сайта на НФК. Изисква се предварителна регистрация. В случай, че вече имате регистрация в системата, не е необходимо да се прави нова. 

Сесия 2021 на програма “ПУБЛИКИ” се провежда в два модула:

  • Изследване и идентифициране на аудитории
  • Творческа намеса в дигитална и публична среда 

Краен срок за подаване на документи чрез електронната система в сесията на програма “ПУБЛИКИ” и по двата модула: 24 юни 2021 (четвъртък) в 15.00. Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса, няма да бъдат приемани.
Срок на реализация на проектите: август 2021 – август 2022
Краен срок за отчитане на проектите: 30 септември 2022

Финансират се разходи по проекти на стойност до 30 000 лв. включително.
При кандидатстване за финансиране до 15 000 лв, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 15 000 лв, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото финансиране по програмата. ОБЩ БЮДЖЕТ на програмата в двата модула: 500 000 лв

Модул 1 : Изследване и идентифициране на аудитории
Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подпомага финансово проекти с план за качествено идентифициране/изследване на нови и на съществуващи аудитории, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности, свързани с развитие на нови канали за достигане на публики.

В обхвата на модул 1 са: 

  • Анализи и изследвания на публиките и каналите за достъп до тях чрез дистанционни и дигитални методи 
  • Привличане на допълнителен екип от експерти за анализ на съдържание и разработка на стратегия за достигане до нови публики чрез дигитални канали
  • Установяване на трайни партньорства между специализирани в анализи и изследвания организации и временни сдружения от организации, опериращи със свързано по жанр, тема, област съдържание с цел подобряване на възможностите на публиките за достъп до културно съдържание или дългосрочното им анагжиране и развитие
  • Мониторинг и анализ на включените публики

Подробните условия за кандидатстване по модул 1 на програма “ПУБЛИКИ” вижте  ТУК 

Модул 2: Творческа намеса в дигитална и публична среда
Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програмата подпомага финансово дейности за създаване, адаптиране, популяризиране и разпространение на съдържание, свързано с културни продукти и събития за публична и/или дигитална среда, с цел привличане и развитие на аудитория.

Модул 2 е ориентиран към творчески организации и артисти, които разпознават успешно своята целева аудитория и имат ясно разработена стратегия как да достигнат до нея и да я привлекат устойчиво или развият нейните вкусове към определен тип културни продукти, жанрове и области на изкуството и културата чрез попадащите в обхвата дейности за творческа намеса в дигитална или публична среда.

Насочването на публични ресурси към такъв тип дейности цели да привлече дългосрочно интереса на по-голяма публика към българско културно съдържание и продукти, поради което е важно всички кандидати да предлагат съдържание и събития, които са със свободен и при възможност предполагат интеракция или мониторинг на достигнатата аудитория. От подадените проекти се очаква последователен цикъл от дейности за създаване, популяризиране и разпространение на културно съдържание в дигиталното и/или публично пространство при спазване на всички въведени ограничения и разпоредби.

Подробните условия за кандидатстване по модул 2 на програма “ПУБЛИКИ” вижте ТУК 

При технически проблем изпратете e-mail на office@ncf.bg или tech.support@ncf.bg

Пожелаваме успех на всички колеги, които кандидатстват по програма “ПУБЛИКИ” на Национален фонд “Култура”! 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg