За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 22.05.2017

Управителният съвет на Българска музикална асоциация с Решение №2 по Протокол от 12.04.2017 г., на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.21 от Устава, свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 22.05.2017 г. (понеделник) от 13:00 часа на адрес в гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17, Министерство на културата, в зала „Сцена 17” – служебен вход на Министерство на културата от към бул. “Ал. Стамболийски”, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне и гласуване на  Отчет за дейността на БМА 2016
2. Представяне и гласуване на Проектобюджет на БМА за 2017
3. Обсъждане и гласуване на промени в устава
4. Освобождаване и гласуване на нов контролен съвет
5. Определяне на размер на членски внос на физически лица и юридически лица
6. Радиотон
7. Разни

В съответствие с разпоредбите на чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.22, от Устава на Българска музикална асоциация, при липса на кворум общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе в 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В изпълнение на чл.21 ал.3 от Устава на Българска музикална асоциация, настоящата покана е публикувана на 02.05.2017 г. в официалната интернет страница на сдружението: www.bgma.bg.

Член на сдружението може да бъде представляван на общото събрание въз основа пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице:

Отчет за дейността на БМА 2016

Проектобюджет на БМА за 2017

Предложения за промени в устава на БМА 2017

Пълномощно физически лица 22.05.2017

Пълномощно юридически лица 22.05.2017

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg