За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 21.02.2018

Управителният съвет на сдружение “Българска музикална асоциация” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание протоколно решениена Управителния съвет от 10 януари 2018 свиква членовете си на редовно Общо събрание на 21 февруари 2018 г., от 13.00 часа в зала “Сцена 17“ на Министерство на културата, гр. София, бул. “Александър Стамболийски” №17, ет. 7

Дневният ред е следният:

  1. Представяне и гласуване на  отчет за дейността на БМА за 2017 г.
  2. Представяне и гласуване на стратегия и проектобюджет на БМА за 2018 г.
  3. Обсъждане и гласуване на промени в Устава нa БМА
  4. Освобождаване и гласуване на нов председател, заместник-председател и Управителен съвет
  5. Освобождаване и гласуване на нов Контролен съвет
  6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

В изпълнение на чл.21 ал.3 от Устава на Българска музикална асоциация, настоящата покана е публикувана на 24.01.2018 г. на официалната интернет страница на Асоциацията: www.bgma.bg.

Член на сдружението може да бъде представляван на общото събрание въз основа пълномощно за удостоверяване на представителство на физическо или юридическо лице като може да бъде упълномощен от не повече от трима членове и/или юридически лица.

Поради специалния режим за пропуск в Министерството на културата, не забравяйте да носите личните си карти! Влизането ще се осъществява през служебния вход на Министерството.

Управителен съвет 

Отчет за дейността на БМА за 2017

Отчет за изразходвани средства за 2017

Отчет на Контролния съвет на БМА за 2017

Предложения за промени в Устава на БМА

Мисия и цели на БМА за 2018

Стратегия на БМА за 2018

Проектобюджет на БМА за 2018

Пълномощно физически лица 2018

Пълномощно юридически лица 2018

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg