За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 20.02.2019

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание протоколно решение от 13 ноември 2018 на Управителния съвет свиква членовете си на редовно Общо събрание на 20 февруари 2019 от 10..00 часа в зала “Сцена 17“ на Министерство на културата, гр. София, бул. “Александър Стамболийски” №17, ет. 7

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне и гласуване на  отчет за дейността на БМА за 2018 г.
  2. Представяне и гласуване на финансов отчет за дейността на БМА за 2018
  3. Представяне и гласуване на отчет на дейността на КС на БМА за 2018
  4. Представяне на стратегия и проекти на БМА за 2019
  5. Представяне и гласуване на проектобюджет на БМА за 2019
  6. Обсъждане и гласуване на промени в Устава нa БМА
  7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поради специалния режим за пропуск в Министерството на културата, не забравяйте да носите личните си карти! Влизането ще се осъществява през служебния вход на Министерството.

Христо Йоцов
Председател на Управителния съвет

Покана

Представяне и гласуване на отчет за дейността на БМА за 2018 г.

Представяне и гласуване на финансов отчет за дейността на БМА за 2018

Представяне и гласуване на отчет на дейността на КС на БМА за 2018

Стратегия и проекти на БМА за 2019

Проектобюджет на БМА за 2019

Предложения за промени в Устава на БМА

Пълномощно физически лица - 20.02.2019

Пълномощно юридически лица - 20.02.2019

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg