За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 13.09.2018

Управителният съвет на Сдружение “БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ”, ЕИК: 176420157, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението и на основание протоколно решение на Управителния съвет от 02.07.2018 г., свиква членовете си на редовно Общо събрание, което ще се проведе на 13 септември 2018 г. от 10.00 часа, в зала “Сцена 17“ на Министерство на културата, гр. София, бул. “Александър Стамболийски” №17, ет. 7, при следния дневен ред:

  1. Представяне и гласуване на Стратегия на БМА за 2018 и 2019 година
  2. Представяне и гласуване на проектобюджет на БМА за 2018 година
  3. Обсъждане и гласуване на промени в Устава нa БМА
  4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

В изпълнение на чл .21 ал. 3 от Устава на „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, ЕИК: 176420157, настоящата Покана се публикува на 27.08.2018 на официалната интернет страница на Сдружението: www.bgma.bg.

  • Въз основа на чл. 23, ал. 3 от Устава на „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, ЕИК: 176420157 едно лице може да представлява не повече от трима членове – физически лица на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
  • Въз основа на чл. 23, ал. 4 от Устава на „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, ЕИК: 176420157 едно лице може да представлява не повече от едно юридичско лице, член на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
  • Поради специалния режим за пропуск в Министерството на културата, не забравяйте да носите личните си карти! Влизането ще се осъществява през служебния вход на Министерството на бул. “Александър Стамболийски” №17.

Христо Георгиев Йоцов
Председател на Управителния съвет на БМА

Папка “Предварителни документи” за Общото събрание на 13.09.2018 изтеглете ТУК

Покана за ОС на 13.09.2018

Предложения за промени в Устава на БМА за ОС 2

Проектобюджет на БМА за 2018 ОС 2

Пълномощно физически лица 13.09.2018

Пълномощно юридически лица 13.09.2018

Стратегия на БМА 2018/2019

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg