За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за свикване на редовно Общо събрание на БМА на 03.12.2019

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание протоколно решение от 29 май 2019 на Управителния съвет свиква членовете си на редовно Общо събрание на 3 декември 2019 от 10..00 часа в зала “Сцена 17“ на Министерство на културата, гр. София, бул. “Александър Стамболийски” №17, ет. 7.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1. Междинен доклад за извършена дейност между двете Общи събрания на БМА за 2019
  2. Предстоящи проекти и партньорства през 2020
  3. Представяне и гласуване на проектобюджет за дейността на БМА за 2020 
  4. Обсъждане и гласуване на промени в Устава нa БМА
  5. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Поради специалния режим за пропуск в Министерството на културата, не забравяйте да носите личните си карти! Влизане – през служебния вход на Министерството. 

Христо Йоцов
Председател на Управителния съвет на БМА

Покана

Междинен доклад за извършена дейност между двете Общи събрания на БМА за 2019

Предстоящи проекти и партньорства през 2020

Проектобюджет за дейността на БМА за 2020

Предложения за промени в Устава нa БМА

Пълномощно физически лица - 03.12.2019

Пълномощно юридически лица - 03.12.2019

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg