За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 27.11.2016

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание протоколно решение от 10.11.2016г. на Управителния съвет свиква членовете си на редовно Общо събрание на 27.11.2016г. от 11 часа, в Литературен клуб „Перото“, НДК, гр. София.

Дневният ред е следният:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.-2016 г.
2. Финансов отчет за 2015 г.
3. Доклад на Контролния съвет за 2015 г.
4. Приемане на бюджет за 2016 г.
5. Промени в Устава на Сдружението
6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 12 часа, на същото място и при същия дневен ред.

За да имате право на глас се уверете, че сте заплатили членския внос като използвате секцията за проверка и за заплащане на членски внос на сайта на Сдружението www.bgma.bg Бихте могли да заплатите членски внос и на място, преди провеждането на Общото събрание. Задължително носете документ за самоличност. Ако имате въпроси, моля пишете на members@bgma.bg

Напомняме Ви, че според чл. 23, ал. 3 от Устава, всеки присъстващ член може да представлява до трима неприсъстващи членове с писмено Пълномощно. Упълномощеният член представя пълномощните при регистрацията си и те се вписват в списъка на присъстващите лица.

Каним също всички, които биха искали да станат членове, да се регистрират директно в сайта www.bgma.bg или да изпратят мейл на members@bgma.bg до 23 ноември 2016 и след одобрение по съответния ред на кандидатурата им да присъстват на Общото събрание, за да се запознаят с дейността на Сдружението.

Управителен съвет на Българска музикална асоциация

Отчет на дейноста на БМА през 2015 и 2016 г.

Финансов доклад на Управителния съвет за дейността на БМА

Стратегия на БМА за 2016 г.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg