За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 21.05.2014

Управителният съвет на Българска музикална асоциация със седалище гр. София, ул. “Будапеща” № 17, ет. 4, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 21.05.2014 година, от 10:00 часа, в “Studio 5”, с адрес гр. София, пл. “България” 1, НДК, вх. А3, при следния дневен ред:

1. Приемане на дневния ред на събранието.
2. Избор и представяне на Председателя на събранието.
3. Отчет на УС за изминалата година, гласуване на отчета от ОС, представяне на бюджета за следващата година и гласуване на бюджета.
4. Преобразуване на Сдружението от частна в обществена полза.
5. Обсъждане и приемане на проектоустава, предложен от УС, и на промените в Устава, предложени от Борис Бончев и група членове.
6. Избор на нов Контролен съвет.
7. Гласуване освобождаването на члена на УС Петър Ралчев (народна музика) и избор на нов член на УС.
8. Запознаване на ОС от Управителния съвет с постъпили предложения за проекти от членове на сдружението.
9. Разни – членовете ще имат думата за въпроси и отправяне на препоръки, свързани с дейността на сдружението.

Каним и всички, които биха желали да станат членове, лично или чрез упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно) да присъстват на Общото събрание и да се запознаят с дейността и структурата на Сдружението. Напомняме Ви, че според чл. 27, ал. 2 от Устава всеки присъстващ член на асоциацията може да представлява до трима неприсъстващи членове с писмено пълномощно.

Упълномощеният член представя пълномощните при регистрацията си, които се вписват в списъка на присъстващите лица. При липса на кворум на основание чл. 27, ал.1 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11:00 часа.

Очакваме ви!

Антони Дончев
Председател на Управителния Съвет на Българска музикална асоциация 

София, 07.05.2014
За въпроси, пишете ни на: members@bgma.bg

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg