За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за редовно Общо събрание на БМА на 15.05.2015

Управителният съвет на Българска музикална асоциация със седалище гр. София, ул. “Будапеща” № 17, ет. 4, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 10.05.2015 година от 11:00 часа в зала “СЦЕНА 17” в Министерство на културата, с адрес гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” 17 .

Дневен ред:
1. Приемане на дневния ред на събранието
2. Избор и представяне на Председателя на събранието
3. Отчет на УС за изминалата година, гласуване на отчета от ОС, представяне на бюджета за следващата година и гласуване на бюджета
4. Предложения за специални условия за ползване на услуги от членовете на БМА
5. Предложения за дейностите на БМА до края на 2015 г.
6. Промени в Устава
7. Избор на нов Управителен съвет
8. Избор на нов Контролен съвет
9. Разни

Каним и всички, които биха желали да станат членове, лично или чрез упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно) да присъстват на Общото събрание и да се запознаят с дейността и структурата на Сдружението.

Молим да имаме предвид, че на основание чл. 16, ал. 2 вр. чл. 16, ал. 1, т. 2 от Устава, с решение на УС на БМА се отнема правото на глас на всички членове, които не заплатят своя членски внос за текущата година до датата на провеждане на ОС. За да запазите своето право на глас се уверете, че сте заплатили своя членски, като използвате секцията за проверка на кандидатурата и за плащане на членски внос на сайта на сдружението. Можете да платите и на място, преди провеждането на ОС.

Всички членове, заплатили своя членски внос в срок, ще получат членска карта, с която ще гласуват на ОС. Напомняме Ви, че според чл. 23, ал. 3 от Устава всеки присъстващ член на асоциацията може да представлява до трима неприсъстващи членове с писмено пълномощно. При регистрацията си упълномощеният член представя пълномощните, които се вписват в списъка на присъстващите лица.

При липса на кворум на основание чл. 22 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 12:00 часа. Екипът на БМА ще бъде на разположение на мястото за провеждане на ОС от 10:30 часа за регистрация на присъстващите членове.

Задължително носете документ за самоличност (лична карта или шофьорска книжка), за да получите достъп на входа на Министерство на културата. Очаквайте до няколко дни по имейл всички документи, които ще ви помогнат да се подготвите за ОС.

Антони Дончев
Председател на Управителния съвет на Българска музикална асоциация 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg