За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Покана за свикване на Общо събрание на БМА на 08.03.2022

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание решение от 5 февруари 2022 на Управителния съвет свиква членовете си на редовно Общо събрание на 8 март 2022 от 9:30 часа в гр. София, зала “Сцена 17” в Министерство на културата на бул. “Стамболийски” № 17,  ет. 7.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1. Представяне и гласуване на отчети за дейността на БМА за 2021 г.
  2. Представяне и гласуване на отчети на дейността на КС на БМА за 2021 г.
  3. Представяне и приемане на годишен финансов отчет за дейността на БМА за 2021 г.
  4. Представяне и гласуване на дейностите и проектите на БМА за 2022 г.
  5. Представяне и гласуване на проектобюджет и източници на финансиране на БМА за 2022 г.
  6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Проф. Христо Йоцов
Председател на Управителния съвет

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ за ОС на БМА 08.03.2022

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg