За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

ОТМЕНЯ СЕ @ Покана за свикване на редовно Общо събрание на БМА на 08.04.2021

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКА МУЗИКАЛНА АСОЦИАЦИЯ“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от Устава на сдружението и на основание решение от 12 март 2021 на Управителния съвет свиква членовете си на редовно Общо събрание на 8 април 2021 от 9.00 часа в залата на Сити Марк Арт Център, гр. София 1504, бул. “Янко Сакъзов” 30.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1. Представяне и гласуване на  отчети за дейността на БМА за 2019 г. и за 2020 г.
  2. Представяне и гласуване на отчети на дейността на Контролния съвет на БМА за 2019 и за 2020 г.
  3. Представяне и приемане на годишен финансов отчет за дейността на БМА за 2019 г. и за 2020 г.
  4. Представяне и гласуване на дейностите и проектите на БМА за 2021
  5. Представяне и гласуване на проектобюджет на БМА за 2021
  6. Обсъждане и приемане на промени в Устава нa БМА
  7. Обсъждане на провеждането на следващо Общо събрание на БМА и срок за избор на нов състав на органите на БМА
  8. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Проф. Христо Йоцов
Председател на Управителния съвет 

* В случай на невъзможност свиканото по надлежния ред Общо събрание на БМА да се проведе на посочената дата поради наложени от Министерството на здравеопазването рестрикции, новата дата за събранието ще бъде съобщена своевременно по всички посочени в Устава ни начини.

ИЗТЕГЛЕТЕ Предварителни документи ОС на БМА 08.04.2021

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg