За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Отворени покани по програмите на Творческа Европа

Платформи и паневропейски културни организации – отворена покана за музиканти

Две отворени покани – насочени към подкрепа на изгряващи артисти и професионалното развитие на млади музиканти в рамките на проекта за Платформи и паневропейски културни организации, обяви Творческа Европа.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 31 януари 2024 г.

Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

Европейски платформи за представяне на изгряващи таланти 

С бюджет от 47,4 милиона евро за периода 2024 – 2027 г., конкурсът ще подкрепи проекти, които дават видимост на изгряващи европейски творци и техните произведения извън собствените им граници, насърчава творчество и професионалното развитие на музикантите, участието и развитието на публиката. Ще се подкрепят също така и проекти, които са насочени към устойчивото развитие, приобщаването и условията на труд на творците. Ще бъдат подкрепени 15 платформи от различни сектори.

Повече информация можете да получите от ТУК.

Паневропейски културни организации

С бюджет от 7,2 милиона евро за периода 2024-2027 г. програмата ще подкрепи оркестри, чиято цел е да предложат обучение, професионализация, концерти и възможности за турнета на много талантливи млади артисти. Ще бъдат подкрепени до 5 проекта с широко географско покритие.

Повече информация можете да получите от ТУК.

***

Втора покана за мобилност на артисти на Culture Moves Europe 

Culture Moves Europe открива три покани за представяне на предложения в периода между октомври 2022 г. и януари 2025 г. Това е втората покана с продължителност от 2 октомври 2023 г. до 31 май 2024 г. Поканата за индивидуална мобилност е текуща – това означава, че заявленията се оценяват и безвъзмездните средства се отпускат всеки месец.

Творците и професионалистите в областта на културата могат да кандидатстват с предложение за осъществяване на проект с партньор по техен избор в държава от „Творческа Европа“, която не е тяхната държава на пребиваване.

Проектът трябва да преследва две от следните цели:

 • проучване: провеждане на творчески и художествени изследвания, проучване, вдъхновение и работа по конкретна тема или нова концепция
 • създаване: участие в творчески процес, целящ създаването на ново произведение на изкуството/културата
 • обучение: да се повишат компетенциите и уменията на участниците чрез неформално обучение или сътрудничество със специалист
 • свързване: да развиват професионална мрежа, да укрепи професионалното развитие на участниците, да се ангажират  нови публики

Краен срок за подаване на проектни предложения – 31 май 2024 г.

Тъй като Гьоте-институт е институцията, която изпълнява програмата „Culture Moves Europe“, кандидатурите се обработват чрез портала за кандидатстване на Гьоте-институт.

Повече информация за процеса на кандидатстване можете да получите от сайта на Творческа Европа.

Кандидатства се индивидуално или като група от максимум пет души. Проектите могат да бъдат с продължителност от 7 до 60 дни за индивидуални участници и от 7 до 21 дни за групи.

Безвъзмездната помощ цели да покрие пътни и дневни разходи, в определени случаи се прилагат и индивидуални добавки. Изчисленията на безвъзмездните средства се правят специално за всеки бенефициент въз основа на неговия проект и лично положение.

Дневни: 75 евро на човек на ден. Това е вноска за настаняване, храна, наемане на оборудване, местен транспорт и др.

Пътни разходи:

 • Пътуване на разстояние под 5 000 км: 350 EUR на човек за двупосочно пътуване;
 • Разстояние над 5 000 км: 700 евро на човек в двете посоки.

В срок от 30 дни след изпълнението на проекта бенефициентите трябва да представят отчет за дейността си. За целта се попълва онлайн въпросник, който е ясен и прост, подобно на формуляра за кандидатстване.

Кандидатите могат да получат само веднъж безвъзмездна подкрепа по линия на индивидуалната програма за мобилност „Culture Moves Europe“. Ако не бъдат избрани, те могат да кандидатстват отново по време на следващата отворена покана, но само веднъж за всяка кампания, независимо дали са част от група или кандидатстват индивидуално.

***

Culture Moves Europe – покана за резиденции

Поканата на Culture Moves Europe за резиденции предоставя финансова подкрепа на организации и творци, регистрирани като юридически лица в една от 40-те държави от Творческа Европа. Насочена е към организации с нестопанска цел, частни, публични органи, фондации и т.н., които са активни в следните сектори:

 • архитектура
 • културно наследство
 • дизайн и моден дизайн
 • литературен превод
 • музика
 • сценичните изкуства
 • визуални изкуства

Краен срок за подаване на проектни предложения – 15 януари 2024 г. 

Гьоте-институт е институцията, която изпълнява програмата „Culture Moves Europe“ и кандидатурите се обработват чрез портала за кандидатстване на Гьоте-институт.

Повече информация за процеса на кандидатстване можете да получите от сайта на Творческа Европа.

Можете да кандидатствате за финансиране на проект за резиденция с предложение, което включва информация за неговите цели, очаквано въздействие и продължителност. В ролята си на ментор на артисти и професионалисти в областта на културата, вие ще трябва да осигурите среда, подкрепа и оборудване, адаптирани към тяхната област на опит, така че те да могат да се съсредоточат върху своите индивидуални или колективни проекти.

Проектът за резиденции трябва да преследва една или две от следните цели:

 • Провеждане на изследвания, проучване и работа върху конкретна тема или нова концепция;
 • Създаване – участие в колективен творчески процес, така, че да се създаде ново произведение на изкуството/културата;
 • Повишаване на компетенциите на участниците чрез неформално обучение или сътрудничество със специалист;
 • Развиване на мрежа, засилване на професионалното развитие на участниците;
 • Създаване на възможност за обществена промяна в съответствие с ценностите и принципите на Новия европейски Баухаус.

В рамките на проекта можете да посрещнете между 1 и 5 международни артисти и културни професионалисти, които трябва да участват в резиденцията на едни и същи дати и за еднаква продължителност. Пребиваването може да продължи между 22 и 300 дни.

Повече информация за това какво покрива гранта и каква е процедурата по кандидатстването можете да получите от портала на Creative Europe.

***

Европейски мрежи за творчески и културни организации

Отворената покана за Европейските мрежи от културни и творчески организации има за цел да повиши капацитета на европейските културни и творчески сектори да се изправят пред общи предизвикателства и да подхранват таланти, да правят иновации, да просперират и да създават работни места и растеж.

Тя ще подпомогне проекти, изпълнявани от силно представителни, многостранни, базирани на членство мрежи на европейски културни организации, които обхващат широк кръг от участващи държави в Творческа Европа. Мрежите трябва да имат споделена мисия, правила за управление и права и задължения на членовете, както са официално определени (в „статут“ или еквивалент) и договорени от нейните членове. Мрежите трябва да се състоят от координиращ субект и неговите членове.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 7 март 2024 г. 

Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”.

С бюджет от над 39,7 милиона евро за периода 2024 – 2027 г., поканата ще насърчи проекти, изпълнявани от мрежи от организации с членство в множество държави, които имат споделена мисия, правила за управление, права и задължения на членовете.

Подкрепените проекти ще имат за цел да повишат капацитета на европейските културни и творчески сектори при стимулирането на млади таланти, борбата с общи предизвикателства, иновациите, да просперират и генерират работни места и растеж.

Конкурсът ще подкрепи около 30 мрежи, обхващащи различни културни и творчески сектори.

***

Отворена покана на Европейската комисия за Европейско сътрудничество 2023

Отворената покана „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея е да се даде възможност на културни организации от всякакви размери да работят в сътрудничество, да бъдат мобилни и да обменят опит, за да развиват нови и иновативни идеи.

Проектите могат да обхващат един или повече културни и творчески сектори, както и да бъдат интердисциплинарни. Съществуват три категории проекти, които могат да заявят финансиране:

Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“

 • Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
 • Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект.

Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“

 • Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум пет организации от пет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
 • Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 1 000 000 евро на проект.

Краен срок за кандидатстване – 23 януари 2024 г.

Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”. Следва прикачване на кандидатурата (която не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки.

Повече информация за процеса на кандидатстване можете да получите от сайта на Творческа Европа.

Проектите за „Европейско сътрудничество“ трябва да отговарят на поне една (и не повече от две) от следните цели и приоритети на програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027:

 1. Увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел нейното развитие и засилена ангажираност;
 2. Насърчаване на социалното приобщаване към културните и творчески сектори на хора с увреждания, хора от малцинствата и такива принадлежащи на маргинализирани групи;
 3. Усвояване на практики щадящи и стимулиращи околната среда и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие на културните и творчески сектори, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка и Новото европейско „Баухаус“ движение;
 4. Усвояване на нови технологии и ускоряване на процеса на дигитализация на културните и творчески сектори в отговор на COVID-19 кризата;
 5. Изграждане на капацитет сред местни и микро организации от културните и творчески сектори, който да им позволява да бъдат активни на европейско и световно ниво.

Поканата има и специфични секторни приоритети включващи дейности за изграждане на капацитет (обучения, работа в мрежа и достъп до пазари, които да подпомогнат организациите да станат по-устойчиви) в музикалния сектор, архитектурата, книгоиздателския сектор,  културно наследство, мода и дизайн, устойчив културен туризъм. 20% от средствата по тази дейност ще бъде изразходвани за подкрепа на проекти, насочени към тези специфични за сектора дейности.

Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в следните сектори: танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода. Това включва и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg