За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Сесия 2020 на програма “Социално ангажирани изкуства” с безпрецедентен общ бюджет от 700 000 лева

В ход е сесията на една от най-интересните програми на Национален фонд “Култура”, която предлага широк спектър от възможности за ангажирането на артисти в проекти от всички изкуства и сфери на културата с ценни социални каузи, полезни за малки обществени групи със специфични проблеми и хора в неравностойно положение в цялата страна. Право да кандидатстват имат юридически лица, както и самоосигуряващи се лица с регистрация в Национален фонд “Култура”. Кандидатстването е онлайн само след задължителна регистрация в системата на НФК. Направената регистрация е валидна и за следващи кандидатствания по други програми на Фонда.  

Програма “Социално ангажирани изкуства” приема кандидатури до 11.09.2020 (петък) в 15.00(В случай на удължаване на срока за кандидатстване БМА незабавно ще публикува съответната информация.)  

Срок за реализация на проектите: 01.10.2020 – 31.10.2021
Проекти, чиито дейности стартират преди посочения срок, се считат за недопустими.

Краен срок за отчитане на проектите: 30.11.2021 

Общият бюджет на програмата е 700 000 лева – безпрецедентен обем на финансиране, който бе заявен на специална пресконференция на 29.07.2020. Първоначалното финансиране на “Социално ангажирани изкуства” за 2020 при старта на програмата на 07.07.2020 бе 200 000 лв. 

Максимално финансиране на проект: 20 000 лв

ЦЕЛИ на програма “Социално ангажирани изкуства” 2020 

 • Реализация на творчески проекти, тематично обвързани със социални проблеми от екологичен, икономически, етнически характер или човешки права; 
 • насърчаване на творчески дейности с групи в неравностойно положение и непредставени социални групи в творчески процеси;
 • развитие на маргинализирани групи и общности чрез изкуства; 
 • генериране на енергия и желание за положителна социална промяна чрез изкуство, което засяга и адресира обществено значими социални теми; 
 • създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на обществото по различни социални казуси; 
 • привличане на внимание и ресурси към социално значими теми.

ПРИОРИТЕТИ на програма “Социално ангажирани изкуства” 2020

 • творчески продукции и дейности, които отразяват документално или художествено влиянието на пандемията от COVID-19, включително документални филмови проекти; 
 • имат добра стратегия и дейности за популяризиране на проекта и потенциал за взаимодействие с публиката в дигиталното пространство;
 •  са съобразени с нуждите на участниците и осигуряват тяхното активно участие в процесите по планиране, извършване и оценка на активностите; 
 • разработване на методи за съвместна работа с дългосрочна перспектива със социални групи, общности и публики.

Допълнителни препоръки към кандидатите: 

 • да са предвидили интерактивни механизми за по-активното въвличане на участници и аудитория / да популяризират проекта си в дигиталното пространство; 
 • да са планирали устойчиви и иновативни проекти, съдържащи план /стратегия/ за популяризиране и разпространение;
 • да имат ясна стратегия за адаптиране на дейностите си към кризисна ситуация;
 • да имат ясен план за дългосрочно въвеждане на постигнатите резултати или план за повторното си / дългосрочното си развитие и провеждане.  

В Условията за кандидатстване по програма “Социално ангажирани изкуства” ясно са указани актуалните социални проблеми, с които проектите следва да бъдат ангажирани. Обърнете специално внимание на този списък и изберете своята кауза, която да претворите в музикален проект.  

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги! 

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg