За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

НФК и Национален план за възстановяване и устойчивост – информация

Предвид значителния напредък по изпълнението на Проект 42 от Плана за възстановяване и устойчивост и воден от стремежа си да подготви в максимална степен сектора и всички български творци за процедурите, свързани с него, Националният фонд „Култура“ публикува подробната информация, както беше разяснена на проведената среща с представителите на културните организации на 10 май 2023 г. в Министерството на културата. Информацията цели да запознае в детайли потенциалните кандидати по грантовите схеми на Фонда, както и да внесе яснота и прозрачност при провеждането на процедурите.

Програмите, които са предвидени по проекта от Плана за възстановяване и устойчивост и от които творческият сектор ще може да се възползва, са:

 1. Подкрепа за европейско и културно сътрудничество – програмата има за цел да подпомогне капацитета на българските културни и творчески индустрии за работа в европейски мащаб и да насърчи международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти. Програмата включва две открити покани за представяне на проектни предложения, както следва:

 • „Български продукции от КТИ в платформите на отворените пазари на ЕС“ (две сесии: единична подкрепа от 100,000 до 500,000 лв.)
 • „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ (четири сесии: единична подкрепа от 70,000 до 142,000 лв.)
 1. Подкрепа за развитие и достъп на публиката – програмата има за цел да увеличи достъпа на българската публика до качествена културна продукция, чрез стимулиране на търсенето и разпространението, както и чрез насърчаване на адаптацията към цифровите възможности за разпространение и маркетинг на културното съдържание. Кандидати по процедурата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата, създадени преди 31.12.2019 г. и осъществявали културна дейност през целия период до кандидатстването. Програмата е с две покани, като и по двете схеми ще се прилага режим de minimis:

 • „Представяне пред българска публика на съвременни европейски продукти от сектора на КТИ“ (четири сесии: единична подкрепа от 20,000 до 120,000 лв.)
 • „Представяне пред българска публика на съвременни български продукти от сектора на КТИ“ (четири сесии: единична подкрепа от 6,000 до 16,000 лв.)
 1. Ново поколение местни политики за култура – програмата има за цел да стимулира процеса на децентрализация в областта на културата, чрез стимулиране на стратегически и устойчиви местни политики в областта на културата и чрез повишаване на административния капацитет на българските общини. Програмата е с две покани за представяне на предложения, както следва:

 • „Ново поколение местни политики за култура – големи общини“ (две сесии: единична подкрепа от 500,000 до 2,000,000 лв.)
 • „Ново поколение местни политики за култура – малки общини“ (две сесии: единична подкрепа от 100,000 до 200,000 лв.)
 1. Изграждане на културна администрация и оператори в КТИ – програмата целѝ развитие на нови умения и компетенции за стратегическо планиране и добро управление на културната администрация, както и за създаване на нови бизнес модели и иновативни подходи, по-специално по отношение на преминаването към цифрови технологии за културните и творческите индустрии (КТИ).

 • „Нови управленски практики в сектора на КТИ“ (2 сесии: единична подкрепа до 4,000 лв.)
 • Обучителна програма

С пълния текст на документа можете да се запознаете ТУК.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg