За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Пилотна програма на НФК за 3 милиона лв подкрепя частни организации в изкуствата

На 18 август 2020 НФК откри сесия на пилотната „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата”. Програмата е първа по рода си у нас с осигурено финансиране от Фонда в размер на 3 милиона лева. Новата сесия е още един от положителните резултати от сложните преговори между Инициативната група на артистите от независимия културен сектор, в която БМА представлява независимата професионална музикантска общност. Новата програма е ориентирана към частни културни организации, оператори на събития и културно съдържание в периода 2017 – 2019. Финансовата подкрепа е предвидена за цялостно или частично удовлетворяване на нуждите за представяне на културно съдържание, поддръжка на постоянен и допълнително ангажиран екип, регулярни дейности и пространства. Кандидатурите следва да имат направена задължителна предварителна регистрация в системата на Национален фонд “Култура”. Тази регистрация е валидна и за следващи програми за финансиране от Фонда. Кандидатстването е само онлайн. От НФК уточняват, че консултации, свързани с кандидатстването по новата програма, се извършват само по мейл на адрес structure@ncf.bg до 17 септември 2020 в 15:00. Ще бъде отговаряно единствено на въпроси, свързани с условията на програмата. За всички специфични въпроси, засягащи финансова или счетоводна консултация, се препоръчва контакт с външен експерт.

Краен срок за подаване на кандидатури (удължен) в пилотната „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата”: 30.09.2020 (сряда) в 15:00. Кандидатури, изпратени след този час, няма да бъдат приемани! 

Период за реализация на проектите: 01.10.2020 – 31.10.2021
Период за отчитане на проектите: 01.11.2021 – 15.12.2021 

Максимално финансиране на кандидатура: 100 000 (сто хиляди) лв
При необходимост от допълнително финансиране по проекта кандидатстващата организация представя документи, че останалата необходима сума за осъществяването му е подсигурена.

ЦЕЛИ на пилотната програма  

 • да стабилизира и подпомогне следкризисното възстановяване с възможност за разработване на стратегия, визия, план на риска и да насърчи адаптацията на независимия творчески сектор и неговите публики и партньори към извънредните обстоятелства;
 •  повишаване на организационния капацитет във всички аспекти;
 •  да повиши партньорствата и дългосрочната финансова стабилност на бенефициентите – да спомогне процеса по повишаване на организационния капацитет и ефективността на работния процес на частни културни организации;
 •  да спомогне повишаването на количество, качество и многообразие на продуцирани и гостуващи събития в поддържаното от бенефициентите пространство.
  ВАЖНО: В случай на въвеждане на ограничителни мерки в периода на реализация, които засягат осъществяване на дейности, следва бенефициентите да уведомят НФК официално, предоставяйки план за адаптиране или отлагане на срокове за изпълнение, в срок от две седмици от датата на въвеждане на мерките.

ПРИОРИТЕТИ на пилотната програма

 • Проекти с висок потенциал за развитие на събития и съдържание в следващите 3 години включително 2023 г.  За попълване: Приложение 3 Стратегия за развитие;
 • застрашени от преустановяване на дейност частни културни организации, с активна дейност през последните 3 години (2017, 2018, 2019). Попълва се Приложение 4 Риск регистър;
 • организации, които развиват и прилагат иновации в сферата на изкуствата и културата и могат да докажат конкретен принос в развитието им в последните 3 години (включително естетически, организационни и методологически). Попълва се в Приложение 5 Принос и въвеждане на иновации с сферата. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТУРИ
Кандидати

 • Частни културни организации (юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества) с активност в културния живот в периода 2017 – 2019 г. (поне 3 години); 
 • активността на организацията се изразява в извършване на културна дейност – създаване на културен продукт, продуциране, образователна дейност, допълваща основната дейност и т.н.;
 • кандидатстващи организации по програмата могат да бъдат само регистрираните не по-късно от септември 2017 г.  

Дейности, които са:

 • свързани с изграждане на вътрешно-организационен капацитет за работа в настоящите условия на пандемия;
 • свързани с развитие на капацитет за работа с публики;
 • свързани с разработване и въвеждане на стратегии в рискова среда;
 • свързани с иновативност,
 •  свързани с бизнес-модели и предприемачески форми,
 •  свързани с изграждане и установяване на партньорства. 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Структурни разходи в размер до 60% от исканата сума в бюджета на кандидатурата; 
 • Разходи, свързани с творчески дейности.
  ВАЖНО: Пълния списък на допустимите разходи вижте в Условията за кандидатстване – стр. 6 и 7  

НЕДОПУСТИМИ кандидатури
Кандидати

 • Държавни и общински културни институти;
 • организации без активност в културния живот през 2017 – 2019 г.
 • юридически лица, обявени в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • организации с неизпълнени договорни задължения към НФК;
 • организации с повече от един проект в конкурсна сесия на НФК;
 • кандидати с липсващи или неверни данни;
 • организации, дарители на НФК;
 • организации, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата;
 • организации на служители на НФК и членове на УС на НФК и експертната комисия по програмата. 

ПРОЕКТИ

 • проекти с липсващи и/или непълни документи; 
 • проекти и дейности с неуредени права, съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
 • проекти, подкрепени с финансови средства от Министерство на културата по други програми;
 • проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация;
 • частично или цялостно реализирани проекти, подкрепени от други донорски програми, за които са налице доказателства за провеждането им;
 • свързани с политически партии и религиозни институции, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии и религиозни движения.

НЕДОПУСТИМИ разходи – вижте стр. 8 на Условията за кандидатстване

Пълния списък с необходимите документи и други материали за кандидатстване и отчитане, както и инструкциите за попълването им вижте ТУК (стр. 9 и нататък). Напомняме, че консултации, свързани с кандидатстването по новата програма, се извършват само по мейл на адрес structure@ncf.bg
до 17 септември 2020 в 15:00.  

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги! 

Вашият коментар

*

За контакти:
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg