За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

“Творчески стипендии за млади и изтъкнати творци в областта на музиката” 2021 на НФК – сесия за класическа музика и фолклор

На своето заседание днес, 31.03.2021, Управителния съвет на Национален фонд “Култура” прие условията за старта на новата сесия “Творчески стипендии за млади и изтъкнати творци в областта на музиката” с модули “Класическа музика” и “Фолклор”. Това е изключително важна за БМА новина, която превръща в реалност преговорите ни с НФК за равнопоставеността на професионалните музиканти на свободна практика от всички жанрове.  

Кандидатстването е само онлайн. Необходима е предварителна регистрация в системата на Национален фонд “Култура” като физическо лице. В случай, че вече имате такава регистрация, не е нобходимо да правите друга. При технически проблем подайте сигнал на office@ncf.bg или tech.support@ncf.bg

Общият бюджет на програмата е 4 267 250 лв за двете сесии – тази за рок, поп и джаз музиканти, която приключи на 29.03.2021 и тази за музиканти от класическата музика и фолклора.
Творческа стипендия за едно лице: 4 267, 25 лева.

ВАЖНО: Сумата ще бъде изплащана след начисляване и удържане на законоустановените данъци и задължителни осигурителни вноски. 

Право на участие имат само физически лица. 

Период за кандидатстване: 31.03.2021 в 17.00 – 14.04.2021 в 15:00. Кандидатури, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Физически лица артисти-изпълнители в областта на класическата и фолклорната музика, осъществявали публично представяне на културен продукт през 2019 и до ноември 2020 в България, които:

 • са с начислени и изплатени данъчни задължения за 2019 г.;
 • са с годишен доход за 2019 г. над 3 000 лв. и до 50 000 лв.,
 • не са в трудови правоотношения в качеството си на артист-изпълнители;
 • не получават пенсии за осигурителен стаж и възраст;
 • не получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19 (текстът не касае програмата за творчески стипендии и програма „Творчески инициативи“ на НФК);
 • не получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.

ВАЖНО: При изтеглянето на документите за кандидатстване изберете подходящия за Вас модул / музикален жанр

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Лица, които нямат начислени и изплатени данъчни задължения за 2019;
 • лица с годишен доход за 2019 г. под 3 000 лв и над 50 000 лв;
 • лица, които са в трудови правоотношения в качеството си на артист-изпълнители;
 • лица, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст;
 • лица, които получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване;
 • лица, които получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19 (текстът не касае програмата за творчески стипендии и програма „Творчески инициативи“ на НФК);
 • лица, които не могат да докажат активна творческа дейност през 2019 и до ноември 2020 в България.

Необходими оокументи за кандидатстване в извънредната сесия на програма “Творчески стипендии за млади и изтъкнати творци в областта на музиката” 2021 – модули “Класическа музика” и “Фолклор”:

 • Електронен формуляр за участие;
 • Писмено съгласие на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за изискване на данъчна и осигурителна информация от органите на НАП;
 • Творческа биография на кандидата;
 • Декларация – саморъчно подписана и сканирана цветно и четимо. 

ВАЖНО: Формулярите ще изтеглите от електронната система на Национален фонд “Култура”

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
На оценка подлежат кандидатурите, които отговарят на условията за допустимост, подадени са в посочения по-горе срок и съдържат всички необходими документи при следните критерии: 
1. Годишен доход за 2019 г.
2. Съответствие с изискванията на Програмата
3. Спазване на изискванията за административно съответствие
ВАЖНО: Класирането на кандидатите по посочените критерии се извършва по реда на тяхното постъпване. 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ
Документите на кандидати, които не съдържат изискуемите формуляри и/или данни, не се разглеждат.
Класираните кандидати получават по декларирания e-mail уведомление за одобреното финансиране и указание за начина на сключване на договора.
Изпълнителният директор на НФК сключва договор с класираните кандидати за предоставяне на финансовото подпомагане в двуседмичен срок от съобщаването на резултата. 

Пожелаваме успех на всички кандидатстващи колеги!

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg