За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Сесия на Министерство на културата за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в областта на професионалното музикално изкуство

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Обща сума за финансиране на проектите във всички направления е по 300 000 /триста хиляди/ лева. (Сумата е определена съгласно т. II. Администрирани разходни параграфи по бюджета, Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК в бюджетна програма „Сценични изкуства“ за 2022 г., тъй като към момента няма приет Закон за държавния бюджет за 2023 г.)

Проектните предложения се оценяват по следните критерии:           

 • международно и национално значение;
 • наличие на фестивална програма;
 • устойчивост на фестивала във времето;
 • социален и културен ефект;
 • експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;
 • ангажираност на местната власт;
 • зрителски ресурс и развитие на публики;
 • план на проекта за публичност и информация;

Конкурсната процедура се провежда съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на сценичните изкуства, утвърдени със Заповед № РД09-218/26.03.2019 г., изм. със Заповед № РД09-281/18.05.2020, Заповед № РД09-615/25.08.2020 г., Заповед № РД09-453/28.05.2021 г. и Заповед № РД09-473/ 02.06.2021 г., публикувани, заедно с формуляра за кандидатстване и формата на бюджет в раздел „Дирекции по изкуство и култура“, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти.

 1.   В конкурсните сесии не могат да участват и да получат финансова помощ кандидати, които:

1.1. не са изпълнили договорни задължения към Министерство на културата при предходно финансиране;

1.2. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

1.3. се намират в ликвидация;

1.4. са лишени от право да упражняват търговска дейност;

1.5. имат парични задължения към държавата или общината, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

 1.   Кандидатите не могат да подават едно и също проектно предложение по настоящата програма и не могат да бъдат финансирани повече от един път в рамките на една програма.
 1.   Финансовата подкрепа за всеки отделен проект не трябва да надвишава 75% от стойността на допустимите разходи по проекта.
 1.   Собственото финансиране (собствен принос) може да бъде финансово и нефинансово. Стойността на собствения принос е задължително минимум  25 % от общия размер на допустимите разходи по проекта, като до 10% от стойността на собственото финансиране от страна кандидата може да бъде нефинансов принос.

Документите – формуляр, бюджет и приложения се подават, както следва:

 1. Попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител на място в деловодството на министерство на културата или чрез лицензиран пощенски оператор или куриер. В този случай на електронен адрес: proekti.muzika@mc.government.bg се изпращат Формуляр за кандидатстване Приложениe 1 във фoрмат „Word“ и Приложение 1А във формат „Excel“. За подадено в срок чрез лицензиран пощенски оператор или куриер се счита предложение, чието пощенско клеймо или разписка от куриер е до 23:59 часа в деня на изтичане на срока на обявата.
 1. В случаите, в които кандидатстващата организация разполага с универсален електронен подпис, документите – формуляр и приложения се подават по електронен път подписани с електронен подпис на e-mail: proekti.muzika@mc.government.bg. В този случай за подадено в срок се счита предложение с положен електронен подпис и получаване на посочения електронен адрес до 23:59 часа в деня на изтичане на срока на обявата.             

Срокът за подаване на документи е до 24 април включително.

Допълнителна информация на телефони: 02/94 00 873/ 963.

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg