За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Програма „Култура” на Столична община обявява сесия за прием на проекти за 2023 г.

Столична община обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2023 г. Повече информация за изискванията и направленията, в които можете да кандидатствате, можете да получите от сайта на дирекция “Култура”.

Срокът за подаване на проекти е от 3 октомври до 11 ноември 2022 г., включително, като те се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg.

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, Столична община ще проведе обучение, което е насочено към артисти/организации които искат да подобрят уменията си в писането на проекти, да подобрят квалификацията си, да придобият нови знания и умения във връзка с подготовката и развитието на проектна идея. Обучението е специализирано и не покрива тематиката на информационните дни за кандидатстване в актуалната сесия на Програма „Култура“, които Столична община организира ежегодно.

Тема: “Подготовка на проекти и развитие на проектна идея за начинаещи”

Модули:

 • Кога да кандидатстваме с проект? Как да четем условията на програмите?
 •  Разликата между цели, дейности, резултати, въздействие.
 • Как да представим проекта, така че да бъде разбрана идеята ни?
 • Бюджетиране на проект.
 • Важните детайли.
 • Отчитане на проекта, мониторинг и оценка.

Обучението е насочено към артисти/организации, които искат да подобрят уменията си в писането на своите първи проекти проекти, да подобрят квалификацията си, да придобият нови знания и умения във връзка с подготовката и развитието на проектна идея. Могат да участват артисти или организации, които имат до три успешно реализирани проекта, подкрепени от финансиращи програми. Обучението ще се проведе в групи до 20 човека.

10, 11 и 12 октомври – от 10.00 до 16.00 ч. 

София, пл.”Славейков”, 4, ет.4, зала “Виктория”

Срокът за записване е до 6 октомври.

Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО, но е задължително да се попълни електронно заявление ТУК. При попълване на заявката се избират възможните за участника дати. На 7 октомври дирекция “Култура” ще изготви списъци с групите и ще уведоми всеки участник за датата, за която е записан.

На 17, 19 и 20 октомври 2022 г. ще се проведат информационни дни за кандидатстване в сесията на Столична програма „Култура” за 2023 г.

Програмата включва три модула, които ще бъдат представени във всеки от трите дни:

 • Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;
 • Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 • Електронно подаване на документи. 

График:

 • 17 октомври, понеделник, от 11.00 до 14.00 ч.
 • 19 октомври, сряда, от 14.00 до 17.00 ч.
 • 20 октомври, четвъртък, от 11.00 до 14.00 ч.

Обучението ще се проведе онлайн в платформата Cisco Webex. То е БЕЗПЛАТНО, но е задължително да се попълни електронно заявление ТУК. Заявилите участие в обучението ще получат покана за видеовръзка на посочения от тях имейл.

***

Тази година за първи път в програмата като самостоятелно направление има “Музика”. В него се подкрепят проекти в областта на музикалното изкуство, без жанрови ограничения, на територията на Столична община.

В направлението допустими за кандидатстване са проекти за:

 • създаване, промотиране, разпространение и представяне на професионални продукции във всички области на музикалното изкуство;
 • създаване на нови авторски произведения, звукозапис и издания, придружени от съответната стратегия на разпространение и осигуряване на достъп на публиката; 
 • проекти, свързани с популяризацията на музикалното изкуство и повишаване на капацитета на професионалистите, организациите и публиките – ателиета, уъркшопи, дебати, конференции и др. 
 • клубни изяви на младежката музикална сцена – музикален ъндърграунд, дебюти, субкултурни и попкултурни музикални проекти; 
 • други инициативи, които отговарят на специалния приоритет и/или акцентите на Програмата, включително интердисциплинарни и мултижанрови проекти. 

Обща прогнозна сума за направлението: 170 000 лева. Минималното финансиране на проект в направлението е 6 500 лв. Индикативно в направлението ще бъдат финансирани между 9 и 17 проекта.

Повече информация за изискванията и направленията, в които можете да кандидатствате, можете да получите от сайта на дирекция “Култура”.

***

Направление “Мобилност” традиционно подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица: 

 • за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина (външна и вътрешна мобилност). Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа; 
 • за провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност, като повишават качеството на културния продукт и капацитета на творците и културните оператори; 
 • реализиране на регионални и международни резидентски програми; 
 • проекти с цел изграждане на национални и международни партньорства, разширяване на контакти и насърчаването на съвместни проекти и инициативи с партньори от други държави; 
 • проекти, насочени към развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките. 

За проектите в направлението не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др. с изключение на кинопродукции. 

Направление „Мобилност” ще бъде реализирано в три сесии:

 • Първа сесия за подаване на проектни предложения: 3 октомври – 11 ноември 2022 г., за събития до 30 април 2023 г. 
 • Втора сесия за подаване на проектни предложения: 27 март – 27 април 2023 г., за събития от 1 май до 15 септември 2023 г. 
 • Трета сесия за подаване на проектни предложения: 15 юли – 15 август 2023 г., за събития от 15 септември до 15 декември 2023 г. 

Обща прогнозна сума за направлението: 75 000 лева. Индикативно в направлението ще бъдат финансирани между 15 и 25 проекта. 

Повече информация за изискванията и направленията, в които можете да кандидатствате, можете да получите от сайта на дирекция “Култура”.

***

Направление “Културно-образователни проекти и активни публики” подкрепя проекти с културно-образователна и социална насоченост, стимулиращи участието в творчески инициативи, съпричастни към културния живот на града, ориентирани към създаване на активна публика, укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация за участие в културния живот, както на създателите на култура, така и на настоящите и бъдещите аудитории. Подкрепят се интердисциплинарни и мултижанрови проекти, както и проекти, реализирани в международно сътрудничество. 

Направлението предвижда финансиране на проекти, които: 

 • формират културна грамотност и вкус към класическите и съвременните форми на изкуствата; 
 • са насочени към достигане до и привличане на нови публики, не са включени в културния живот на града; 
 • са насочени към образование чрез култура и изкуство и стимулират връзките между образованието и културата; 
 • развиват разбирането и отношението на децата към изкуството и културата; 
 • включват публиките в създаването и реализирането на културни проекти и програми; стимулират достъпа до изкуство и култура на хора със специфични потребности чрез дублаж, субтитри, жестомимичен превод, достъпност на архитектурната среда, лесен за разбиране текст, както и чрез активна комуникация, която да достигне до специфичните групи и да предизвика интереса им; 
 • стимулират достъпа до изкуство и организиране на инициативи в специфични, обособени или маргинализирани общности;
 • използват средствата на интернет и новите медии, както и иновативни методи за привличане и повишаване на компетентността на публиката; 
 • представят любителско и непрофесионално изкуство.

Обща прогнозна сума за направлението: 100 000 лева. Индикативно в направлението ще бъдат финансирани между 12 и 20 проекта. Минималното финансиране на проект в направлението е 5 000 лв.

Повече информация за изискванията и направленията, в които можете да кандидатствате, можете да получите от сайта на дирекция “Култура”.

 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg