За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Отворена покана НАСЛЕДСТВО 2023 за проектни предложения в рамките на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти, която цели надграждане и обезпечаване на устойчивостта и продължение на инициативата Европейска столица на културата. Основен приоритет на отворената покана е продължаване, утвърждаване и разширяване на вече създадени партньорства, изява и развитие на творческия актив на културните организации от Пловдив и страната и затвърждаването  на града като важен и деен културен център; разгръщане на потенциала на пространствата и сцените в Пловдив и развитието на фестивалната идентичност на града на културната карта на Европа.

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти на територията на град Пловдив през 2023 г. и е насочена към културни организации и независими куратори и артисти от България – юридически и физически (самоосигуряващи се) лица. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект през отворени покани в програмата на Пловдив – ЕСК 2019 в периода 2017 – 2022 г.  и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Поканата е насочена към предложения за събития и фестивали, които да се реализират на територията на град Пловдив, представящи: визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, музика, литература, фотография, занаяти в тяхното многообразие, изкуство в публични пространства, дигитални изкуства, дизайн и развитие на капацитет в областта на привличане на публика/трансферът на знания, както и творчески индустрии.

  • Категория 1: Фестивали и големи събития

Кандидатстване за финансиране на проектни предложения за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 40 % от общата стойност на проекта (не е определен праг на субсидията, вж. Общи условия).

  • Категория 2: Малки проекти

Кандидатстване за финансиране до 20 000,00 лв. за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 30 % от общата стойност на проекта.

Основно изискване към всички кандидати е изготвянето на реалистичен бюджет, който отговаря на мащаба и дейностите, предвидени в проектните предложения.

Бюджет:

Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 1 000 000,00 лв. Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да не разпределя пълния бюджет при недостатъчен брой проекти или при липса на убедителни кандидатури.

Период на кандидатстване: от 07 ноември до 15 декември 2022 г.

Период за реализация на проектите: от 1 февруари 2023 г. до 01 декември 2023 г. (реализацията на проекта включва и подаване на неговия отчет)

Кой може да кандидатства?

  • Български юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние или заверена актуална справка от агенцията по вписванията, съгласно закона в държавата, в която са учредени.
  • Български пълнолетни физически лица, занаятчии и или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).
  • Кооперации по Закона за кооперациите.
  • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
  • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./. 

Повече информация за кандидатстването, както и пълния комплект документи можете да получите от ТУК.

 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg