За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg

Национален фонд „Култура“ обяви сесиите по програми „Творческо развитие“, „Публики“ и „Критика“

Национален фонд „Култура“ обяви сесии за кандидатстване по три от своите програми: „Творческо развитие“, „Публики“ и „Критика“.

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди за кандидатстване само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg.

Важно! Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените в договора срокове. Всички разходи по проекти, направени извън срока на реализация на проекта, ще се смятат за недопустими и няма да бъдат зачитани.

Програма „Творческо развитие“ – подкрепя разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 13.09.2022 г., 15:00 ч.

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg до 05.09.2022 г.

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 13.09.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: 20.10.2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Времеви обхват на събитията: ноември 2022 – ноември 2023 г.

Програмата се реализира в два модула:

 • Модул „Организатори“ – цели да осигури достъпност до възможности за развитие на умения в областта на културата и изкуствата чрез подкрепа за организационни разходи на образователни програми и събития, целящи професионално развитие, повишаване на капацитета и въвеждането на иновации в артистичните среди в страната. Задължително условие: Подкрепените събития/обучения по програмата, следва да осигурят безплатен достъп на участниците в събитието/обучението, описано в проекта. Максималната искана сума за проект е 20 000 лева.
 • Модул „Участници“ – поставя си за цел да осигури подкрепа за участие на артисти и представители на културния сектор в България в международни, национални и локални обучителни събития и дейности за професионално развитие. Максималната искана сума за индивидуални пътувания е 5 000 лв., а за групови – 15 000 лв.
 • Индикативна сума на програмата и в двата модула е 500 000 лв.

Повече информация за програма „Творческо развитие“ можете да получите ТУК или от сайта на НФК.

Програма „Публики“ – подкрепя разходи, свързани с изследване, приобщаване и разширяване на публики.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 15.09.2022 г., 15:00 ч.

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg  до 08.09.2022 г.

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 15.09.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: 20.10.2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Времеви обхват на реализиране на проекта: ноември 2022 – ноември 2023 г.

Програмата подпомага финансово проекти за разработване и/или прилагане на план/стратегия и механизми за привличане и развитие на публика на база на проведени проучвания, а също и набор от допустими дейности отвъд самото изследване, вкл. създаване на план за ангажиране на публиката като последваща изследването дейност, маркетинг и социологически изследвания на публиките, както и желанията, предпочитанията и вкусовете им с цел успешно ангажиране в създадения културен продукт/културно съдържание в настоящата културна среда и по този начин да приложи успешна стратегия за развитие на аудитория и привличане на нови публики.

Максималният размер на финансиране на проект е 30 000 лв., а общият бюджет на програмата – 200 000 лв.

Повече информация за програма „Публики“ можете да получите ТУК или от сайта на НФК.

Програма „Критика“ подкрепя разходи, свързани със създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и за развитие и популяризиране на критическо съдържание за актуални теми, събития и обекти във всички области на изкуството и културата.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 09.09.2022 г., 15:00 ч.

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg  до 02.09.2022 г.

Индикативни срокове на програмата:

 • Краен срок за подаване на кандидатури: 09.09.2022 г., 15:00 ч.;
 • Обявяване на резултати: 20.10.2022 г.;
 • Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.;
 • Времеви обхват на реализиране на проекта: ноември 2022 – ноември 2023 г.

Програмата се реализира в два модула:

 • Модул „Иновативни модели за критика“ – насочен е към лица, създатели на разнообразни по тип дигитални платформи и интерактивни събития за критическо съдържание в областта на културата и изкуствата. Максималният размер на финансиране на проект е 30 000 лв. за юридически лица и 15 000 лв. за физически лица;
 • Модул „Утвърдени издания“ – цели да стимулира устойчивото издаване на разпознаваеми печатни/електронни периодични, серийни издания, критически сборници и формати на българско критическо съдържание в сферата на културата и изкуствата. Максималният размер на финансиране на проект е 25 000 лв. Общият бюджет на програмата за всички модули е 100 000 лв.

Повече информация за програма „Критика“ можете да получите ТУК или от сайта на НФК.

Важно! В програмите на НФК при кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото финансиране по програмата. За останалите 20% от стойността на целия проект следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства (декларация в свободен текст, извлечение от банкова сметка на кандидатстващата организация), осигурени от друг източник средства (писмо за партньорство, за спонсорство), нефинансов принос от партньор (писмо от партньор за осигуряване на зала, техника, транспорт и др.) или декларация в свободен текст, че кандидатът ще осигури самоучастие за тази сума и в какво ще се изрази самоучастието (собствени артистични костюми, финансиране на звукозапис, личен труд, пространство, техника и др.). В случай, че проектът е до 15 000 лева, но предвижда собствен принос, следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства, както е описано по-горе.

За въпроси и уточнения ползвайте новите контакти на НФК:

Екип „Програми и проекти”

Екип „Деловодство и архив”

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакти:
members@bgma.bg
+359 878 739 555
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 70, ет. 3, ап. 9
За музикални събития: calendar@bgma.bg